Lindbergs Buss AB

Uttalandedatum: 20171028
Diarienummer: 117-108
Anmälare: En konsument
Motpart: Lindbergs Buss AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Lindbergs Buss AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företaget har respekterat anmälarens begäran att inte bli kontaktad. DM-nämnden finner därtill att Lindbergs Buss AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen då det visats på att företaget respekterat anmälarens begäran och därefter inte skickat fler utskick.

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon beställt en resa av företaget år 2010 och då skickade företaget ut SPAM till hennes e-post. Anmälaren såg genast till att en spärrbegäran skickades till företaget, men trots detta har hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som hon inte har samtyckt till att få. Den senaste e-posten mottogs den 12 april 2017.

Företagets uppgifter
Lindbergs Buss AB har uppgivit att anmälaren den 3 augusti 2009 beställt en dagstur hos företaget och då e-post är ett krav för att kunna skicka ut beställningen registrerades denna. Företaget skickade ut få nyhetsbrev vid denna tidpunkt. I dessa mail fanns en kortfattad enkel instruktion om att om man svarade på mailet och skrev nej i ämnesraden skulle företaget avregistrera e-postadressen. Lindbergs Buss AB fick löpande ett antal avbeställningar via e-post efter varje utskick som företaget manuellt avregistrerade från sitt kundregister så att inte fler meddelanden skulle gå ut till kunden.

Anmälarens bifogade begäran om direktreklamspärr finns inte i företagets korrespondenspärm, men den beställningen som avses saknar e-postadress vilket tyder på att företaget mottagit och effektuerat avregistreringen av e-post från personen i kundregistret.

2014 övergick alla kunder och resor till ett nytt bolag, och i samband med detta lades nya rutiner upp i andra program. Samtidigt bytte företaget system för nyhetsbrev till det nuvarande som hanterar alla aspekter som ej befintliga mottagare, avanmälningar med mera allt i enlighet med de krav som anges. Inte heller efter detta finns anmälarens e-postadress och därmed inga mottagna e-postbrev, detta eftersom anmälaren saknade e-postadress i kundregistret. 21 nyhetsbrev har skickats ut i perioden fram till 2017 utan att anmälaren har nåtts av något nyhetsbrev. I slutet av 2015 beställde anmälaren en dagstur.

I mars 2016 fick företaget en så kallad Ransomware mask som krypterade alla dokument till oigenkännlighet och företaget krävdes på en lösensumma. Skadan begränsades dock. Det visade sig senare att spärrlistan var en av de som påverkades, så företaget kunde inte säkerställa att alla som fått sin e-post bortplockad från kundregistret verkligen inte fick e-post.

Av okänd anledning erhöll anmälaren ett nyhetsbrev den 4 april 2017 samt den 14 april 2017. Den 20 april 2017 avregistrerade sig anmälaren via den befintliga opt-out funktionen i nyhetsbrevet den 12 april 2017. Att avanmälan fungerat som avsett framgår av svaret från tjänsteleverantören som verifierar att de i sina omfattande loggar inte kan se att fler utskick har gjorts till anmälaren.

Företaget beklagar att två mail gått ut till anmälaren. Det är oklart varför detta skett. Företaget har sedan flera år ett väl fungerade opt-out system med synlig placering och god funktion i utskicken. Vidare, företaget har via sin tjänsteleverantör säkrat spärren av e-postadressen, även om det är onödigt då anmälarens egen avanmälan har fungerat.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Lindbergs Buss AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Utskicken till anmälaren har skett utav en, för företaget, okänd anledning. Mot bakgrund av att företaget har visat att Lindbergs Buss AB har ett fullgott skydd för att tillse att konsumenters begäran att inte bli kontaktade respekteras, finner DM-nämnden att Lindbergs Buss AB i denna del inte agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Lindbergs Buss AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Oaktat att anmälaren har erhållit nyhetsbrev två gånger kort efter varandra, får ett sådant register ändock anses finnas och tillämpas på ett tillfredställande sätt.

I sitt yttrande anför Lindbergs Buss AB att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Lindbergs Buss AB avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande