Varmt o Skönt i Stockholm Holding AB

Uttalandedatum: 20170908
Diarienummer: 17-239
Anmälare: En konsument
Motpart: Varmt och Skönt Holding AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Varmt och skönt i Stockholm Holdingbolag AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner slutligen att Varmt och skönt i Stockholm Holdingbolag AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Varmt och skönt i Stockholm Holdingbolag ABs agent ringt upp hans fru samt alla i deras samfällighet med ett erbjudande avseende ”gratis” kontroll av ventilation under förespeglingen att företagets agent talat med ordföranden som denne glömt namnet på. Detta är varken korrekta uppgifter eller korrekt agerande.

Företagets uppgifter
Varmt och skönt i Stockholm Holdingbolag AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Varmt och skönt i Stockholm Holdingbolag AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således marknadsföringen varit vilseledande och att man därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Varmt och skönt i Stockholm Holdingbolag AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande