Viafone Sweden AB

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-140
Anmälare: En konsument
Motpart: Viafone Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Viafone Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen inte utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Viafone Sweden AB i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 24 maj 2017. Under telefonsamtalet hävdade företagets agent att hon jobbade på och var anställd av Bredbandsbolaget. Företagets agent kunde med enkelhet läsa upp anmälarens kundnummer, personnummer, adress, numret på hans internetanslutning mm. Efter mycket krånglande med att få tala med teamchefen för den aktuella företagsagenten och felaktiga uppgifter fick anmälaren tag på en ansvarig. De menade att de fått informationen och blivit inhyrda av Bredbandsbolaget för marknadsföring där de ska sälja tv-tjänster till anmälaren. Anmälaren har flertalet gånger försäkrat sig om att han ska slippa att bli kontaktad av säljare från Bredbandsbolaget och inte på något vis få hans information delad med tredje part. I detta fall har det skett via Bredbandsbolagets försorg där de möjligen sålt informationen till marketingbolag där anmälaren inte är kund och därtill delat hans information och kunddata med Transcom som sköter kundservice åt Bredbandsbolaget.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 9 juni 2013.

Företagets uppgifter
Viafone Sweden AB har bekräftat anmälarens uppgifter att man har kontaktat honom. Han har dock kontaktats med anledning av att han redan har ett etablerat kundförhållande med företagets uppdragsgivare Bredbandsbolaget. Viafone Sweden AB kontaktar endast konsumenter som enligt företagets uppdragsgivare har ett etablerat kundförhållande med företagets uppdragsgivare. Anmälaren har inte tidigare varit i kontakt med företaget med begäran om att ej bli uppringd i framtiden.

Avseende påståendet om otillbörlig marknadsföring kan företaget efter sin internutredning konstatera att anmälarens påstående inte är korrekt. Det är företagets uppdragsgivare som avtalsenligt väljer hur Viafone Sweden AB ska presentera sig till konsumenter som man har ett etablerat förhållande med. Bredbandsbolaget vill att företaget inom projektet presenterar sig såsom att de ringer från Bredbandsbolaget och inte på uppdrag av företaget. Ibland önskar andra uppdragsgivare att Viafone Sweden AB säger att man ringer på uppdrag för uppdragsgivaren.

Företaget låter även lyfta fram att anmälarens telefonnummer nu lagts till i företagets lokala spärrsystem varför anmälaren aldrig kommer att bli kontaktad i framtiden av företagets kommunikatörer.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.  Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Viafone Sweden AB har medgett sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande men att ett samtycke förelegat till en dylik kontakt. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet i denna del inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Viafone Sweden AB har motsatt sig anmälarens uppgifter avseende hur man presenterat företaget och dess tjänster. Däremot har man menat på att det är Bredbandsbolaget som valt hur företaget ska presentera sig och inte Viafone Sweden AB.  Mot bakgrund av de uppgifter som finns in ärendet finner nämnden därmed att marknadsföringen inte varit otillbörlig samt att man även i denna del därmed inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare