ViaConto Sweden AB

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-194
Anmälare: En konsument
Motpart: ViaConto Sweden AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att ViaConto Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av sms, eftersom sms-meddelandet skickades till konsument som samtyckt till kontakt. DM-nämnden finner vidare att ViaConto Sweden AB inte brutit mot god sed då man har hörsammat anmälarens begäran att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner däremot att ViaConto Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att ViaConto Sweden AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 8 juni 2017. När anmälaren nyttjar den avregistreringsfunktion som medföljer dessa meddelanden fungerar inte detta. Operatörens kundtjänst säger att det är en betaltjänst dvs. det kostar för anmälaren att avregistrera sig från SMS-reklam som han inte godkänt.

Företagets uppgifter
ViaConto Sweden AB har uppgivit att anmälaren sedan den 24 oktober 2016 varit kund hos företaget då han ansökt om ett snabblån. Företaget har även, i enlighet med anmälarens uppgifter, skickat SMS till honom. Dels ett under maj månad och dels ett i juni månad. Inga andra SMS har skickats.

Anmälaren uppger i anmälan att han aldrig har hört talas om företaget men han har vid ansökningstillfället för lånet loggat in via sitt mobila bankid. Vidare uppger anmälaren att han kontaktat företaget utan att få svar samtidigt som han i anmälningsformuläret till DM-nämnden svarat ja på frågan ” Har du tidigare bett företaget att inte kontakta dig”. Det går inte ihop om han inte fått kontakt/svar.

DM-nämndens bedömning
Sändandet av SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
DM-nämnden anser att det förelåg ett etablerat kundförhållande då anmälaren varit kund hos företaget. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att ViaConto Sweden AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att sända sms:et till hans mobiltelefon.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

DM-nämnden anser i detta fall att ViaConto Sweden AB har kunnat visa att man efter det att anmälan inkom till företaget registrerat anmälarens vilja att inte bli kontaktade igen, något som man därefter har respekterat. Med hänsyn till detta finner DM-nämnden att ViaConto Sweden AB inte heller i denna del har brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det funnits en avregistreringsfunktion. Däremot, då anmälaren utan framgång försökt avregistrera sig och då det kostar pengar för en konsument att undslippa dylika utskick finner nämnden därmed att ViaConto Sweden AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare