Timarco

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-136
Anmälare: En konsument
Motpart: Timarco
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Skyldighet att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Timarco inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom ett samtycke funnits till att man skickat adresserad reklam till anmälaren. DM-nämnden finner däremot att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Timarco fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt om att slippa framtida kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Timarco trots att hon per telefon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren har tidigare beställt en tvättpåse från företaget som hon inte behöll. Efter detta har företaget skickat hem adresserad reklam till henne.

Företagets uppgifter
Timarco har motsatt sig anmälarens uppgifter. Företaget har gått igenom sina loggar och kan se att alternativet att mottaga marknadskommunikation har bockats i vid utcheckning i kassan av anmälaren.

Företaget har inget intresse av att skicka information till kunder som inte önskar mottaga dylik information. Anmälaren är nu avregistrerad för all kommunikation hos företaget.

DM-nämndens bedömning
NIX-Adresserat
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Timarco inte bröt mot god sed genom att skicka de aktuella utskicken då ett samtycke förelåg.

Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad
DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

I det här fallet har Timarco inte upprätthållit ett tillfredställande internt spärregister eftersom anmälaren mottog reklamutskick trots att denne uttryckligen begärde att inte bli kontaktad. DM-nämnden anser därmed att företaget kan anses ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare