Ringson AB

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-142
Anmälare: En konsument
Motpart: Ringson AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Obeställda varor. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Ringson AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Ringson ABs abonnemangsbeställning åt anmälaren stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom en beställning gjorts utan att anmälaren på ett korrekt sätt samtyckt till detta. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ringson AB i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 april 2017. Anmälaren gör även gällande att företagets agenter angett felaktig information och däribland sagt att NIX inte var giltigt om det inte uppdateras var 3:e alternativt 6:e månad. Därtill anförde företaget att man tidigare ringt anmälaren och hon då sagt ja till ett nytt abonnemang, något anmälaren inte har något minne av.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 22 september 2016.

Företagets uppgifter
Ringson AB har uppgivit att anmälaren blev uppringd den 18 april 2017 av en återförsäljare som företaget har haft på prov under en kortare period och ingick då avtal för fast telefoni. Den 21 april 2017 kontaktades anmälaren av kundservice för att säkerställa att anmälaren förstått sin beställning, vilket är något företaget alltid har som rutin att göra. Företaget har en utpräglad rutin att omgående skicka orderbekräftelse på beställning. 3–5 dagar efter beställning så kontaktas kund på nytt i ett så kallat välkomstsamtal. Så länge kund fortfarande är intresserad vid välkomstsamtalet och ångerrätten passerat så aktiveras avtalet och telefonnummer flyttas över till oss. I det avtal som skrivits med återförsäljaren så ska inga säljsamtal riktas mot kunder som har NIX och företaget har inte hört om några ytterligare klagomål från deras håll kring säljsamtal mot NIXade kunder. Däremot har Ringson AB valt att inte förlänga avtalet med den återförsäljaren. Avtalet som gjordes med anmälaren har hävts och annullerats och samtliga fakturor krediterats och anmälaren har flyttat tillbaka till sin tidigare telefonoperatör i enlighet med en begäran från en anhörig till kund per telefon.

Ringson AB beklagar att den återförsäljare företaget valt inte följt de riktlinjer som satts upp och kunden därför har kontaktats trots NIX. Företaget påpekar samtidigt att man dock hjälpt kunden efter bästa förmåga trots detta misstag.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Ringson AB har medgett att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet i denna del skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Obeställda varor
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna.

Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

I förevarande fall har anmälaren felaktigt erhållit en vara som hon inte visat sig ha beställt. DM-nämnden finner därför att Ringson AB agerat i strid mot god sed.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing. Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då Ringson AB inte har motsatt sig anmälarens uppgifter om det felaktiga kravet på uppdatering av NIX-registrering lägger DM-nämnden dem till grund för uttalandet.  Därmed håller DM-nämnden Ringson AB som ansvarig för återförsäljarens agerande och finner att marknadsföringen varit otillbörlig samt att man även i denna del därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare