Reciva AB

Uttalandedatum: 20170822
Diarienummer: 17-008 ompr
Anmälare: En konsument
Motpart: Reciva AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Reciva AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom att konsumentens telefonnummer som Reciva AB ringt upp var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Därtill finner DM-nämnden att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att hon har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. I samtalet den 5 januari 2017 uppträdde företagets agent aggressivt och påstod att anmälaren har en för hög ränta på sitt blancolån. Anmälaren har inget blancolån och hon avslutade därför samtalet direkt. Företagets agent ringde efter en minut upp anmälaren igen, men från ett annat telefonnummer. Vederbörande fortsatte då att tjata om ett blancolån som anmälaren inte har och att hon har en för hög ränta. Anmälaren avslutade återigen telefonsamtalet direkt.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 21 november 2013.

Företagets uppgifter
Reciva AB har angett att anmälaren deltagit i en tävling på internet och därmed accepterat villkor som ger företaget rätt att kontakta henne trots NIX-Telefon. Efter kontakt med anmälaren den 5 januari 2017 har företaget respekterat att hon inte vill bli kontaktad av Reciva AB och hennes telefonnummer har därför spärrats för framtida kontakt.

DM-nämndens bedömning
I 19 § marknadsföringslagen finns regler om obeställd reklam, av vilka det framgår att sådan reklam får nå konsumenter bara om konsumenten har samtyckt till det på förhand (ett s.k. aktivt samtycke). Enligt 21 § samma lag får en näringsidkare använda andra metoder för individuell kommunikation på distans (som exempelvis telefon och brev) än sådana som avses i 19 §, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden används. Genom att anmäla sig till NIX-Telefons register anses konsumenten tydligt ha motsatt sig att bli uppringd i syfte att få ta del av reklam via telefonmarknadsföring. Det gäller för såväl mobila telefonsamtal som samtal via fast telefoni.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med   Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vilkas telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vilkas telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det finns ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och det nya erbjudandet avser samma slag av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna har fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. När ett sådant samtycke inhämtas, ska det också tydligt framgå om samtycket även omfattar att ta emot marknadsföringserbjudanden via telefon från andra företag under de två förutsättningarna att både företagen angetts och konsumenten genom möjlighet att få kryssmarkera i en nejtackruta i anslutning till varje namngivet företag fått uttrycka sin vilja att inte ta emot reklam från just detta företag. Med namngivna företag avses även företag inom en koncern.

Efter den 1 augusti 2016 gäller inte längre äldre samtycken till att ta emot obeställd reklam som getts till marknadsförare med vilka konsumenten tidigare inte har haft någon affärsrelaterad relation, om de inte utformats i enlighet med de regler som angetts ovan.

Företaget har inte motsatt sig att telefonsamtalen skett såsom anmälaren har gjort gällande. Eftersom den påtalade marknadsföringen pågick under januari månad 2017 gäller inte längre det samtycke som anmälaren lämnat före den 1 augusti 2016 till de marknadsförare med vilka hon tidigare inte har haft någon affärsrelaterad relation. Under dessa förhållanden finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Då Reciva AB har underlåtit att beröra denna punkt lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att marknadsföringen varit vilseledande och att företaget därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande