PostNord

Uttalandedatum: 20170810
Diarienummer: 17-065, 17-066, 17-067 samt 17-068
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att PostNord brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till brevlådor vid vilka det fanns en Nej tack-skylt

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att de fått oadresserad reklam utdelad av PostNord trots att de har en Nej tack-skylt på sina brevlådor.

Företagets uppgifter
PostNord är medveten om att Nej tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av ODR och har instruerat sina brevbärare om detta. Tyvärr kan det dock förekomma att utdelning av ODR sker av misstag till hushåll med sådan skyltning.

Med anledning av anmälningarna som föranlett detta ärende har företaget försökt utröna orsaken till att utdelning skett till mottagare med Nej tack-skylt. PostNord har varit i kontakt med de berörda utdelningskontoren som har undersökt märkningen på de aktuella brevlådorna/fastighetsboxarna. Dessa var korrekt uppmärkta. I något fall var märkningen otydlig och där har den nu förtydligats i dialog/samråd med det aktuella hushållet. Sannolikt förhåller det sig så, att misstaget att ODR delades ut trots korrekt märkning får hänföras till den mänskliga faktorn. PostNord beklagar det inträffade. De aktuella utdelningskontoren har tagit upp med personalen vikten av att Nej tack-markering respekteras.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttryck det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Då PostNord inte motsatt sig anmälarnas uppgifter lägger DM-nämnden dessa till grund för bedömningen och finner därför att företaget överträtt förbudet att dela ut reklam till hushåll som har en Nej tack-skylt på brevlådan eller brevinkastet. Således finner DM-nämnden att PostNord brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande