PostNord

Uttalandedatum: 20170810
Diarienummer: 17-134
Anmälare: En konsument
Motpart: PostNord AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Postnord brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Postnord trots att han genom att vara med i NIX adresserat tydligt visat att han inte vill motta dylika utskick.

Företagets uppgifter
Postnord har uppgivit att det på den anmälda adressen finns en markering om Nej Tack till reklam och att Postnords utdelare av misstag har delat ut fastighetsselekterad reklam till hushållet. Nej Tack-skyltning ska respekteras vid utdelning av fastighetsselekterad reklam och företaget har informerat sina anställda om detta. Med anledning av anmälan som föranlett ärendet har företaget försökt utröna orsaken till att utdelning ändå skett till anmälaren. Sannolikt förhåller det sig så att misstaget får hänföras till den mänskliga faktorn. Postnord beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Postnord bröt mot god sed genom att inte tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare