Mobajl AB

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-236
Anmälare: En konsument
Motpart: Mobajl AB
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet. Avsaknad av kontaktinformation
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mobajl AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till en konsument där det förelåg en kundrelation. DM-nämnden finner även att Mobajl AB inte brutit mot god sed genom att inte ha tydliga kontaktuppgifter

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Mobajl AB skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Meddelandet togs emot den 4 juli 2017. Anmälaren uppger även att han inte heller hittar hur man kan kontakta företaget.

Företagets uppgifter
Anmälaren är medlem i SMS.se och har därmed samtyckt till marknadsföring, bland annat till sin registrerade e-postadress och mobilnummer. Anmälaren blev medlem den 15 september 2009. Anmälaren är nu spärrad i företagets register.

I varje SMS som skickas finns en länk till avregistrering på SMS.se. På denna sida och startsidan för SMS.se finns information om medlemskapet. Dessutom finns en länk till ett kontaktformulär samt en e-postadress till kundsupport. Att anmälaren inte skulle hitta företagets kontaktuppgifter är något som företaget ställer sig mycket frågande till.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget motsätter sig inte att man kan ha skickat meddelandet. Däremot menar företaget på att ett samtycke till en dylik kontakt förelegat. Mot bakgrund av detta finner DM-nämnden att meddelandet inte sändes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Kontaktinformation
Enligt god marknadsföringssed ska företag som bedriver marknadsföring som huvudregel ha tydlig kontaktinformation där anmälaren, vid eventuella klagomål eller dylikt, kan nå företaget. Eftersom kontaktinformation funnits på företagets hemsida, vilket det länkas till i det aktuella SMS-meddelandet, finner nämnden att Mobajl AB inte agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed på denna punkt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare