MittMedia AB

Uttalandedatum: 20170809
Diarienummer: 17-152
Anmälare: En konsument
Motpart: MittMedia AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att MittMedia AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner vidare att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom MittMedia AB inte använt sig av en adresskälla vid utskicket. DM-nämnden finner även att MittMedia AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han fått oadresserad reklam utdelad av MittMedia AB trots att han har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren har även uppgett att det på aktuellt utskick inte framgick varifrån företaget inhämtat anmälarens adressupgifter.

Företagets uppgifter
MittMedia AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttryck det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Då MittMedia AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att dela ut reklam till hushåll som har en Nej tack-skylt på brevlådan eller brevinkastet. Således finner DM-nämnden att MittMedia AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Då MittMedia AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden även på denna punkt anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed, mot bakgrund av branschreglerna, att MittMedia AB bröt mot god sed genom att inte uppge adresskälla på utskicket.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. MittMedia AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u.  Andrea Hemming, tf Sekreterare