Mälarenergi AB, Västerås

Uttalandedatum: 20170816
Diarienummer: 17-127
Anmälare: En konsument
Motpart: Mälarenergi AB, Västerås
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. För många samtalsförsök
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mälarenergi AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att konsumenten uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då Mälarenergi AB inte genomfört mer än tre samtalsförsök per dygn till anmälaren

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mälarenergi AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Företaget har under telefonsamtalen ringt och erbjudit bättre elavtal än anmälarens befintliga. Trots att anmälaren tackat nej till detta fortsätter företaget att åter ringa anmälaren. Den 10 maj 2017 ringde företaget anmälaren fyra gånger på samma dag.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer är infört i spärregistret den 25 september 2016.

Företagets uppgifter
Mälarenergi AB har bekräftat att företaget ringt anmälaren tre gånger den 10 maj 2017. Anmälaren kontaktade då företagets kundcenter för att påtala att han inte ville bli uppringd fler gånger. Företagets TM-ansvarige kontaktade då anmälaren och spärrade hans telefonnummer från ringlistor i maj. Den 7 juli 2017 kontaktades anmälaren igen av företagets TM-ansvarige för att kvalitetssäkra att han inte mottagit några ytterligare telefonsamtal från företaget, vilket bekräftades av anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver  att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Mälarenergi AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Företaget har inte till fullo motsatt sig anmälarens uppgifter varför DM-nämnden fäster avgörande vikt vid anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner således att Mälarenergi AB i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Begränsningar i tid och antal samtal
Under ett dygn (24 timmar räknat från klockan 00:00:00) får ett och samma företag till samma te­lefonnummer genomföra max tre påringningar inom samma kampanj med minst fyra timmar mellan varje påringning. Påringning får aldrig ske mellan klockan 21.00 och 08.00, oavsett dag. Det totala antalet påringningar inom samma kampanj får ej överstiga 30 stycken under en period av 30 dagar. Vid påringning ska minst fem påringningssignaler gå fram innan påringningen får upphöra. Baserat på de uppgifter som finns i ärendet finner DM-nämnden att företaget visserligen ringt ett upprepat antal gånger men att Mälarenergi AB inte genomfört fler än tre samtalsförsök per dygn till anmälaren. DM-nämnden konstaterat mot bakgrund härav att Mälarenergi AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring avseende antal samtalsförsök.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare