Klubbmobil

Uttalandedatum: 20170810
Diarienummer: 17-143
Anmälare: En konsument
Motpart: Klubbmobil
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Klubbmobil brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer som Reciva AB ringt upp var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen inte utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Klubbmobil i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren menar vidare att företaget gett bilden av att man ringt från företaget 3 medan de i själva verket knappt har med det företaget att göra.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 16 maj 2016.

Företagets uppgifter
Klubbmobil har medgett att företaget brustit i sina rutiner när företagets säljare råkat kontakta en konsument vars telefonnummer funnits registrerat i NIX-Telefon. Företaget beklagar det inträffade. Klubbmobil kommer att se över företagets rutiner för att säkerställa att en liknande situation inte uppstår igen.

Företaget ställer sig dock frågande till påståendet om att företagets marknadsföringsåtgärder varit vilseledande. Av anmälan framgår att säljaren uppfyllt marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering och sändaravgivelse. Säljaren har angett att denne ringde från ”Klubbmobil, kttp://klubbmobil.se (…) en platinum (åter)försäljare av TRE abonnemang.” Samtalet har avslutats direkt efter att säljaren underättats om att konsumenten registrerat sitt telefonnummer hos NIX-Telefon. Säljaren har omedelbart därefter spärrat konsumentens telefonnummer i företagets interna spärregister.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Utredningen visar inget annat än att det telefonnummer som ringts upp av anmälaren anmälts till spärregistret NIX-telefon. Vid sådant förhållande, samt då företaget inte motsatt sig anmälarens uppgifter och då inget undantag enligt reglerna för NIX-telefon är tillämpligt har samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Klubbmobil har motsatt sig att otillbörlig marknadsföring skett.  Utifrån de uppgifter som framkommit i ärendet, finner nämnden att marknadsföringen inte varit vilseledande och att företaget därmed inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare