Kert Service AB

Uttalandedatum: 20170814
Diarienummer: 17-182
Anmälare: En konsument
Motpart: Kert service AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan. Otrevligt bemötande. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Kert service AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt. DM-nämnden finner även att Kert service AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets representant agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt. DM-nämnden finner vidare att Kert service AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon fått oadresserad reklam utdelad av Kert service AB trots att hon har en Nej tack-skylt på sin brevlåda. Anmälaren gör även gällande att hon påträffade företagets agent som delade ut den aktuella reklamen till henne och han var väldigt otrevlig och hotfull när anmälaren påpekade att hon hade en ”nej-tack till reklam skylt.”

Företagets uppgifter
Kert service AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som motsatt sig sådan
Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en marknadsförare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Vidare uttryck det i 5 § samma lag, att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angett att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direkt marknadsföring.

Då Kert service AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att dela ut reklam till hushåll som har en Nej tack-skylt på brevlådan eller brevinkastet. Således finner DM-nämnden att Kert service AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att hon blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Kert service AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner således att Kert service AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företagets agent agerat på ett sätt som är oförenligt med de krav som ställs.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Kert service AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare