Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)

Uttalandedatum: 20170825
Diarienummer: 17-208, 17-209, 17-210, 17-211, 17-212, 17-213, 17-214, 17-215, 17-216, 17-217, 17-218, 17-219, 17-220, 17-221, 17-222, 17-223, 17-224, 17-225, 17-226 samt 17-229
Anmälare: En konsument
Motpart: Dunder Casino (MT Secure Trade Ltd)
Frågeställning: Marknadsföring via SMS-meddelande till konsumenter. Underlåtenhet att inkomma med yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsumenternas mobiltelefoner utan att dessa på förhand samtyckt till utskicket. DM-nämnden finner vidare att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgivit att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) skickat SMS-meddelanden till deras mobiltelefoner i marknadsföringssyfte, trots att de inte i förväg samtyckt till detta.  Meddelandena togs emot under juli månad.

Företagets uppgifter
Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
SMS
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Då Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att inget undantag från förbudet att sms till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. Således finner DM-nämnden att Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandena.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Dunder Casino (MT SecureTrade Limited) har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande