Dekra Automotive AB

Uttalandedatum: 20170814
Diarienummer: 17-110
Anmälare: En konsument
Motpart: Dekra automotive AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Dekra automotive AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt DM-nämnden finner även att Dekra automotive AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan. DM-nämnden noterar emellertid med tillfredsställelse att Dekra automotive AB vidtagit åtgärder för att förhindra att misstaget upprepas

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Dekra automotive AB, trots att han inte har något kundförhållande till Dekra automotive AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att Dekra automotive AB ska avregistrera honom från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress är infört i spärregistret.

Företagets uppgifter
Dekra automotive AB ber anmälaren om ursäkt för händelsen. Företaget vet att man har gjort. Felet beror på den mänskliga faktorn. Den 4 juli 2011 blev företaget ackrediterade av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enligt ISO/IEC 17020 (A). Tidigare fick fordonsägare kallelse till besiktningen från Svensk Bilprovning AB. Efter avregleringen skickar istället besiktningsföretagen inbjudningar till fordonsägare i god tid före besiktningen. Det är en uppskattad påminnelse om att det snart är dags att besikta sitt fordon. Annars riskerar fordonet körförbud. Företaget bjuder in fordonsägare till besiktningen via adresserad direktreklam. Vid beställning av fordons- och ägaruppgifter från Transportstyrelsen sker alltid en kontroll mot företagets interna spärrlista. Spärrlistan administreras av företaget tillsammans med Dekra automotive AB:s samarbetspartner för adresserad direktreklam.  Transportstyrelsen har även en spärrlista mot reklamutskick. Har en fordonsägare spärrat sina uppgifter hos Transportstyrelsen så faller den bort i adress sättningen. När en kund hör av sig via telefon, brev eller e-post om att denne inte längre vill motta företagets inbjudningar så sätts denne upp på spärrlistan. I detta fall har dock en tidigare anställd inte följt företagets rutiner.

Företaget har nu förtydligat rutinerna kring spärr mot direktreklam och åter igen gått ut med information till samtliga anställda om hur de bör agera.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Dekra automotive AB har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Dekra automotive AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Dekra automotive AB har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare