Bredbandsbolaget (B2 Bredband AB)

Uttalandedatum: 20170808
Diarienummer: 17-109
Anmälare: En konsument
Motpart: Bredbandsbolaget (B2 Bredband AB)
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Bredbandsbolaget brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Bredbandsbolaget brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Bredbandsbolaget (B2 Bredband AB), hädanefter Bredbandsbolaget, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, talat med företagets säljare som knackat dörr och begärt att Bredbandsbolaget inte ska kontakta henne samt mailat till företag att man ska sluta kontakta henne.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 2013-07-23.

Företagets uppgifter
Bredbandsbolaget strävar alltid efter att följa god marknadsföringssed. Företaget har därför väl etablerade rutiner för sin direktmarknadsföring. Beträffande det aktuella ärenden har vykort lämnats hos anmälaren i samband med att företaget varit på plats. Vykortets innehåll består av information om att besök kommer att ske under en begränsad tid och innehåller således inte någon reklam för företagets tjänster. Vykortet har för avsikt att trygga de boende om att det är representanter för företaget och inte obehöriga personer som rör sig i fastigheten. En oro som annars är vanlig i fastigheter med kod- eller nyckellås. Bredbandsbolaget har inte heller kvar en relation med det anlitade företaget Key Solution för att utföra denna typ av besök i lägenhetshus i framtiden. Besöken och dessa vykort kommer därför att upphöra för anmälaren. Bredbandsbolaget anser således inte att företaget handlat i strid mot god sed på området för direktmarknadsföring. Samtidigt beklagar företaget att anmälaren inte känt sig hörd när hon bett om att besöken ska upphöra. I framtiden kommer denna typ av händelse inte att återupprepas.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Bredbandsbolaget  har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter, och oaktat att företaget menat på att det inte rört sig om marknadsföring, finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring. Detta då det aktuella vykortet dels utformats på ett sätt som lyft fram företagets tjänster och dels då anmälaren är med i NIX-adresserat.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Bredbandsbolaget (B2 Bredband AB) att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Bredbandsbolaget (B2 Bredband AB) har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare