Assistansbolaget Försäkring Sverige AB

Uttalandedatum: 20170813
Diarienummer: 16-482
Anmälare: En konsument
Motpart: Assistansbolaget Försäkring Sverige AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Assistansbolaget Försäkring Sverige AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne mottagit adresserad direktreklam av Assistansbolaget Försäkring Sverige AB trots att denne begärt att företaget ska avregistrera denne från framtida utskick. Det senaste utskicket togs emot den 17 oktober 2016.

Företagets uppgifter
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB har anfört att företaget har upprättat ett internt spärregister för att förhindra att marknadsföring riktas till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Företaget noterar dock att i det här enskilda fallet förefaller inte spärregistret ha haft den effekt som man har att förvänta av ett spärregister. Assistansbolaget Försäkring Sverige AB kan inte göra en annan bedömning än att en enskild medarbetare, av anledning Assistansbolaget inte kunnat fastställa, inte agerat enligt företagets gängse rutiner. Företaget kommer därför att vidta åtgärder för att identifiera vad som gått fel i det här enskilda fallet för att förhindra att någon annan konsument ska bli kontaktad av företaget när de uttryckligen undanbett sig sådan kontakt.

Assistansbolaget Försäkring Sverige AB beklagar det obehag som utskicket åsamkat anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Då Assistansbolaget Försäkring Sverige AB inte motsatt sig anmälarens uppgifter lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed, mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna, att Assistansbolaget Försäkring Sverige AB bröt mot god sed genom att inte tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, T f Sekreterare