Aller Media AB

Uttalandedatum: 20170814
Diarienummer: 17-174
Anmälare: En konsument
Motpart: Aller Media AB
Frågeställning: Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat. Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Aller Media AB inte brutit mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat då undantag från reglerna är tillämpligt. DM-nämnden finner dock att Aller Media AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Aller Media AB, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick.

Uppgifter från NIX adresserat
Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 3 juni 2017.

Företagets uppgifter
Aller Media AB har inte kontrollerat adressen mot NIX adresserat då Aller Media AB anser att det föreligger ett etablerat kundförhållande. Kundens senaste prenumeration löpte ut den 17 augusti 2016 och kunden mottog utskicket ca åtta månader därefter. Företaget anser därmed inte att man brutit mot god marknadsföringssed.

Anmälaren påstår att denne skriftligen avsagt sig all reklam. Företaget kan tyvärr inte finna några uppgifter om detta. Kundservice saknar notering på ärendet och i CRM-systemet finns ingen spärr för adresserad reklam på kunden. Tyvärr kan det vara så att företaget aldrig har mottagit kundens begäran om reklamspärr. Aller Media AB anser därför inte att man har underlåtit att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad.

DM-nämndens bedömning
Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Aller Media AB har kunnat visa på att ett kundförhållande förelegat. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Aller Media AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister.

Nämnden finner att eftersom anmälaren har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har det interna spärregistret inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att Aller Media AB har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare