Akono AB

Uttalandedatum: 20170814
Diarienummer: 17-192
Anmälare: En konsument
Motpart: Akono AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Akono AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte framkommit något som tyder på att Akono AB inte tillhandahållit en fungerande avregistreringsfunktion.
DM-nämnden finner även att Akono AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte på ett tillfredställande sätt kunnat visas att marknadsföringen utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Akono AB i marknadsföringssyfte trots att han uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Anmälaren gör även gällande att företagets agent hävdat att man haft rätt att ringa anmälaren oaktat om han avböjt eller inte. Den senaste kontakten ägde rum den 9 juni 2017.

Företagets uppgifter
Akono AB köper in kundbokningstjänster av Fortis Ltd. Avtalet med Fortis specificerar tydligt att Fortis i samband med bokning över telefon är skyldig att följa samtliga lagar och regelverk för telemarketing och därutöver agera i enlighet med Kontaktas etiska regler och riktlinjer. Företaget är ytterst angeläget om att säkerställa att inga överträdelser ska ske eller har skett.

Akono AB köper listor från Bisnode som vid leverans ska vara kontrollerade mot NIX-registret. När Fortis har ringt upp det aktuella telefonnumret visar det sig att det används av dottern till den person som telefonnumret är listat på. Kontaktbokaren frågar om han kommit till fastighetsägaren på den aktuella adressen och blir då hänvisad till personens far (tillika anmälaren) som efter att han blivit uppringd men ej svarat, själv kontaktar Fortis kundtjänst. Vid inget tillfälle i samtalet säger kundtjänstmedarbetaren att företaget har rätt att kontakta kunden oavsett om han avböjt kontakt eller inte.

Samtliga kontaktförsök registreras och spelas in och företaget har på förfrågan mot Fortis kontrollerat historiken av uppringda samtal både på det telefonnummer som anmälaren påstår att Akono AB ringt på tidigare och det telefonnummer som används av hans dotter. Därtill har företaget dessutom kontrollerat om det gjorts några kontaktförsök på något annat nummer tillhörande anmälarens adress. Förutom de samtal som nämnts ovan finns inga andra tidigare kontaktförsök till något av telefonnumrena.

Akono AB kommer givetvis säkerställa att Fortis inte kontaktar någon på den aktuella adressen igen.

DM-nämndens bedömning
Respektera konsuments begäran och skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Akono AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Utifrån de uppgifter som finns i ärendet går det inte att fastställa att företaget inte haft ett tillfredställande spärregister.  Akono AB frias därför i denna del.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företaget har vid avlyssning av inspelade telefonsamtal inte vid något tillfälle kunnat höra att dess anställde sagt att man har rätt att kontakta kunden oavsett om han avböjt kontakt. Med anledning av detta finner DM-nämnden att det inte tillfredställande kunnat visats att Akono AB även i denna del agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande