VIQ Sweden AB

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-149
Anmälare: En konsument
Motpart: VIQ Sweden AB
Frågeställning: Obeställda varor
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att VIQ Sweden AB inte är att se som ansvarigt för det utskick som gjorts, eftersom en beställning troligtvis felaktigt gjorts i anmälarens namn och VIQ Sweden AB inte kan anses ansvarigt för det fel som skett

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit en påminnelse om ett paket att hämta ut. Samma dag mottog hon även ett brev från Viasat med en faktura gällande en digitalbox och nytecknat abonnemang varpå hon förstod vad paketet innehöll. Anmälaren uppger att hon inte har beställt något, varken en digitalbox eller ett abonnemang. Inte heller har hon haft något telefonsamtal gällande sådant avtal. Utifrån ett samtal med Viasat framkom att VIQ Sweden AB tecknat ett abonnemang i hennes namn.

Företagets uppgifter
VIQ Sweden AB har delvis bekräftat anmälarens uppgifter. Företaget har i sitt interna kassasystem där man hanterar kunder, försäljning och ersättning från leverantörer ingen beställning eller kund med anmälarens namn för den aktuella perioden. Detta stämmer därmed med anmälarens uppgifter. Däremot har företaget hittat en beställning som gjorts på det inlogg som återförsäljare använder för att registrera ordrar för Viasatavtal via en specifik portal som tillhandahålls av Viasat. Dessa beställningar görs genom en specifik hemsida tillsammans med lösenord. Beställningen är gjord via kontot till företagets fysiska butik i Kista Galleria. Från denna har företaget endast kunder som tecknar avtal på plats. I och med att avtalet inte är tecknat av anmälaren och det därmed inte skickats in någon avtalskopia på avtalet från VIQ Sweden AB:s sida har abonnemanget blivit annullerat och gått tillbaka.

Den analys som företaget gjort av ärendet är att någon av misstag har fyllt i fel personnummer i samband med registreringen och råkat klicka igenom ordern av misstag och att personen därför felaktigt fått ordern samt utskick aktiverat på sig. I och med att kunden inte finns i företagets interna system har företaget fram till dess att anmälan från DM-nämnden nådde dem inte känt till detta abonnemang överhuvudtaget. Anmälaren har tyvärr inte heller varit i kontakt md företaget vilket hade kunnat snabba på processen från företagets sida. Efter kontaktat med Viasat har företaget nu fått verifierat att kundens felaktiga abonnemang har avslutats, att digitalboxar har gått i retur och eventuella fakturor som skickats till anmälaren har makulerats.

VIQ Sweden AB ber anmälaren om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Enligt ICC:s regler är det inte heller tillåtet att använda sig av s.k. negativ säljmetod, vilket innebär att skicka obeställda produkter till konsumenten och sedan kräva betalning för dessa eller ge mottagaren intryck av att han eller hon är betalningsskyldig för produkterna. Vidare är sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkten 21 i bilaga 1 till EG:s direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (att skicka en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av att han/hon redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet) eller sådan aggressiv affärsmetod som anges i punkten 29 i samma bilaga (leverans utan föregående beställning) alltid att anse som otillbörlig. Dessa regler är tvingande enligt 4 § marknadsföringslagen.

Mot bakgrund av de uppgifter som förekommer i ärendet är det inte sannolikt att VIQ Sweden AB skickat den obeställda varan till konsumenten som ett led i företagets marknadsföring. Mot bakgrund av detta samt anmälarens uppgifter, finner nämnden att VIQ Sweden AB inte agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare