Storholmen Förvaltning

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-105
Anmälare: En konsument
Motpart: Storholmen Förvaltning
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Storholmen Förvaltning inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post.
DM-nämnden finner däremot att Storholmen Förvaltning handlat i strid mot god sed vid direkt-marknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. DM-nämnden finner slutligen att Storholmen Förvaltning även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Storholmen Förvaltning, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren uppger även att han försökt avregistrera sig samt bett företaget att ta bort hans e-post. Trots detta har anmälaren fortsatt att erhålla nyhetsbrev från Storholmen Förvaltning.

Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 28 april 2017.

Företagets uppgifter
Storholmen Förvaltning motsätter sig inte helt anmälarens uppgifter. Företaget menar däremot att anmälaren har angivit den i anmälan aktuella mailadressen som sin professionella adress i samband med att han varit styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. Eftersom anmälaren uppgivit denna e-postadress som sin professionella kontaktadress är han i den meningen inte att se som konsument. Storholmen Förvaltning kontaktar avsiktligen inte konsumenter då företaget enbart betjänar juridiska personer. Det företaget sänder, sänder man till juridiska personer och via en funktion som erbjuder en avregistreringsfunktion.

Företaget låter även lyfta fram att det händer att personer kliver in och ut ur styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar. Storholmen Förvaltning rekommenderar alla företagets kunder att använda särskilda styrelsemailadresser under tiden som man är aktiv i styrelsen. Ibland väljer styrelsemedlemmarna ändock att använda sina privata mailadresser när de representerar bostadsrättsföreningen. När de kliver ur styrelsen så väljer de att använda avregistreringsfunktionen om de erhåller ett mail från företaget.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Storholmen Förvaltning har visat på att anmälaren samtyckt till att bli kontaktad av företaget genom att utge sin mailadress. DM-nämnden finner därmed att e-postutskicket i denna del inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Storholmen Förvaltning att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I detta fall så har företaget inte haft en fungerande avregistreringsfunktion då anmälarens försök till avregistrering inte medfört önskad åtgärd från företagets sida. DM-nämnden anser därmed att det interna spärregistret inte har tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Ovanstående metoder är endast rekommendationer. Storholmen Förvaltning har dock inte kunnat visa på att man har en dylik metod eller en alternativ metod för att avregistrera sig. Därför finner DM-nämnden att e-postutskicken även i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare