Reciva AB

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-145
Anmälare: En konsument
Motpart: Reciva AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otrevligt bemötande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Reciva AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon då undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Däremot finner DM-nämnden att Reciva AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom agenten agerat på ett sätt som med fog uppfattades som kränkande eller otrevligt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Reciva AB i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgivit att han blivit otrevligt bemött under telefonsamtalet. Samtalet ringdes den 23 maj 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 20 april 2017.

Företagets uppgifter
Reciva AB har uppgivit att företaget den 30 mars 2017 fick anmälarens telefonnummer från företaget Bisnode AB. Telefonnumret var då inte med i NIX-Telefon. Detta försäkrade Reciva samma dag. Den 23 maj 2017, dvs. 24 dagar efter att Reciva kontrollerat att numret inte fanns med i NIX-Telefon, kontaktade företaget anmälaren på det i anmälan aktuella telefonnumret. Detta är i enlighet med NIX-Telefons regler, ”Om ett företag ringer inom 3 månader efter det numret matchades mot NIX-Telefon och numret då inte fanns däri. Tiden räknas från datumet för den version av NIX-Telefon mot vilken matchningen skedde.”

Enligt anmälarens beskrivning av händelsen och punkten om otrevligt bemötande så tar Reciva AB starkt avstånd från sådant agerande hos företagets säljare. Företaget har en policy att alltid agera efter god marknadsföringssed och kommer att se över om bemötandet som anmälaren fått stämmer och i så fall åtgärda detta.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärre­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Reciva AB har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Däremot har samtalet skett inom tre månader från det att företaget tog ut sin ringlista, vilket är regelenligt. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet i denna del följaktligen inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Otrevligt bemötande
Anmälaren har även påstått att han blivit illa bemött under samtalet. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Sverige Callcenter Förening (SCCF) och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess säljare agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas.

Då Reciva AB inte motsatt sig att samtalet har genomförts på det sätt som anmälaren beskriver, lägger DM-nämnden därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner att Reciva AB även i denna del brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom agentens agerande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare