Mälardalens ventilation

Uttalandedatum: 20170715
Diarienummer: 17-053
Anmälare: En konsument
Motpart: Mälardalens ventilation
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Mälardalens ventilation inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom det inte styrkts att telefonsamtalet härrörde från företaget

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Mälardalens ventilation i marknadsföringssyfte, trots att han har anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vid en tidigare kontakt med företaget begärt att inte bli kontaktad av Mälardalens ventilation igen. Det senaste samtalet ringdes den 13 februari 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 4 oktober 2011.

Företagets uppgifter
Mälardalens ventilation har uppgett att man inte har uppsökande verksamhet. Vidare har man påpekat att Mälardalens ventilation endast är verksam i Västerås och därmed inte använder sig av det 08-nummer från vilket anmälaren blev uppringd. Mälardalens ventilation anser därmed att man inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämndens bedömning
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­förings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kundförhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Mälardalens ventilation har uppgivit att man inte har kontaktat anmälaren. DM-nämnden finner därmed att man med säkerhet kan säga att Mälardalens ventilation inte varit ansvarigt för det aktuella samtalet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare