Klarna AB

Uttalandedatum: 20170718
Diarienummer: 17-131
Anmälare: En konsument
Motpart: Klarna AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Klarna AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren som samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner även att Klarna AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då aktuellt utskick utan avregistreringsfunktion skett p.g.a. ett tekniskt fel som nu åtgärdats

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Klarna AB, trots att han inte har lämnat sitt samtycke till detta. Anmälaren har vidare uppgivit att en avregistreringsfunktion till framtida e-postutskick inte fanns. Anmälaren tog emot e-posten den 6 maj 2017.

Företagets uppgifter
Klarna AB har medgivit att man skickat det aktuella e-postmeddelandet till anmälaren den 6 maj 2017.  Anledningen till detta var på grund av ett internt tekniskt fel som medförde att anmälaren mottog ett e-postmeddelande från Klarna AB som inte innehöll någon information. Det aktuella e-postmeddelandet skickades ut av misstag till några av företagets kunder. Därefter skickade företaget ut ett till e-postmeddelande där företaget bad om ursäkt för det tidigare e-postmeddelandet och som även innehöll en avregistreringslänk för framtida utskick. Anmälaren har handlat med Klarna AB ett tjugotal gånger varvid senaste gången var i juli 2017. Företaget skickar dock vanligtvis inte ut några nyhetsbrev eller annan typ av direkt marknadsföring till honom.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål, samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande organisationen marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en individ har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data personen har lämnat. Vidare görs detta för att ge individen en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida, möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt tas bort från framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att denne vill avregistrera sig.

Klarna AB har visat på att anmälaren är att betrakta som kund till företaget. DM-nämnden finner därmed att det fanns ett samtycke och att e-postutskicket i denna del inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas någon av följande metoder för avregistrering i varje e-post:

·           URL-länk som kopplar till en avregistreringssida

·           Svar på meddelandet genom en ”mailto:funktion” med avregistrering på ärenderaden

·           Aktivering av ett nytt e-brev som innehåller ett kundnummer samt meddelande om att personen vill avregistrera sig

Då ovanstående metoder endast är rekommendationer och Klarna AB kunnat visa på att det aktuella utskicket utgjort en engångsföreteelse som uppkommit på grund av ett tekniskt fel, finner DM-nämnden att e-postutskicket inte heller i denna del stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare