Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-119
Anmälare: En konsument
Motpart: Hi3G Access AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att 3 Sverige inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte går att fastslå att företaget ringt de aktuella telefonsamtalen och därmed agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av 3 Sverige i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även angett att en person som uppgivit sig vara ”rådgivare” ringt från 3 Sverige några dagar efter det att hon bytt abonnemang från Halebop till tele2. Agenten får henne först att tro att han ringer från tele2. Senare under samtalet framkom att han ringde från 3 Sverige varpå anmälaren säger att hon har NIX-Telefon. Företagets agent uppger då att NIX-Telefon endast gäller oseriösa företag och att anmälaren måste uppdatera NIX var tredje månad. Samtalet ringdes den 26 april 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 8 november 2013.

Företagets uppgifter
HI3G Acess AB (3 Sverige) lägger stor vikt att vid marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster endast kontakta kunder som inte uttryckligen motsatt sig detta. Kund, som meddelar 3 Sverige att man inte önskar bli kontaktad, ska registreras i företagets spärregister för utskick av direktreklam och telefonförsäljning. I aktuellt fall har företaget ingen uppgift om anmälaren. Anmälaren är inte och har inte heller varit kund hos 3 Sverige. Företaget har efter vidare efterforskning funnit att det telefonnummer som anmälaren angett som det telefonnummer som telefonförsäljaren ringt ifrån tillhör mobiloperatören Tele2. Den avdelning hos 3 Sverige som arbetar med telefonförsäljning ringer naturligtvis alltid från telefonnummer som tillhör 3 Sverige och kontaktar i sådant fall endast kunder där det föreligger ett etablerat kundförhållande.  I de fall där 3 Sverige uppdragit åt underleverantörer att för företagets räkning marknadsföra 3 Sveriges produkter och tjänster mot enskilda konsumenter föreskrivs alltid att uppdraget ska utföras i enlighet med tillämplig lag, branschstandard och praxis. Av anmälaren framgår emellertid att telefonförsäljaren uppgivit att denne ringt från 3 Sverige och inte på uppdrag av 3 Sverige. Efter genomförd utredning kan inte företaget dra någon annan slutsats än att samtalet till anmälaren utförts av någon annan operatör eller återförsäljare än 3 Sverige.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spär­re­gistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

3 Sverige har motsatt sig att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter och mot bakgrund av de uppgifter som finns i ärendet finner nämnden att det inte går att fastslå att 3 Sverige ringt de aktuella telefonsamtalen och därmed agerat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare