Fastighetsbyrån Swedbank

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-129
Anmälare: En konsument
Motpart: Fastighetsbyrån Swedbank
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Fastighetsbyrån Swedbank brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren inte samtyckt till att bli kontaktad via e-post

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Fastighetsbyrån Swedbank, trots att hon inte har lämnat sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter
Fastighetsbyrån Swedbank motsätter sig inte att man har skickat det aktuella utskicket. Företaget anger dock att anmälaren finns noterad i företagets register sedan den 8 juni 2015. Att döma av anmälan verkar godkännande i det här fallet saknas vilket företaget beklagar. I aktuellt fall har företaget därför brustit i sina rutiner. Eftersom Fastighetsbyrån AB anser att det är viktigt att företaget följer de lagar och etiska regler som finns, kommer företaget framåt att ytterligare skärpa företagets rutiner.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ska ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande näringsidkaren marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en mottagare har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data denne har lämnat. Vidare görs detta för att ge den enskilde en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida med antingen möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt ta bort framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att mottagaren vill avregistrera sig.

Fastighetsbyrån Swedbank har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har inte visat att man har haft anmälarens samtycke att sända e-post i marknadsföringssyfte till henne. Mot bakgrund av det anförda finns det i detta fall inget undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke. Således finner DM-nämnden att Fastighetsbyrån Swedbank brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare