Emperator

Uttalandedatum: 20170717
Diarienummer: 17-106
Anmälare: Ett företag
Motpart: Emperator
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till näringsidkare
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att e-postmeddelandet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, oaktat att ett samtycke inte förelåg, eftersom meddelandet är relevant för anmälaren i dennes yrkesroll

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post från Emperator där erbjudandet i e-postutskicket inte var relevant för hans yrkesroll utan riktade sig mot honom som privatperson. Anmälaren tog emot e-posten den 4 april 2017.

Företagets uppgifter
Emperator samlar in adresser till företaget dels via insamlingar under företagets föreläsningar, dels genom olika aktiviteter på nätet. Via dessa insamlingsmetoder accepterar företagets blivande kunder att bli kontaktade av företaget. Emperator köper även in adresser genom olika aktörer på marknaden. I dessa processer är företaget noga med att följa de anvisningar företaget får.

Målgruppen för Emperator är företag där företagets största produkt är ”att skapa en stärkande företagskultur.” För att marknadsföra detta och sedan nå en kulturförändring i företag så håller Emperator föreläsning i de delar som man finner viktigast i att nå denna förändring. Det är självklart så att denna nytta av inspiration, förmåga att undvika stress o.s.v. kommer till nytta såväl i privatlivet som yrkeslivet. I alla grupper i företaget är detta avgörande för hälsa och atmosfären i gruppen. Detta är sannolikt förklaringen på och bakgrunden till att anmälaren uppfattat budskapet som att det är ställt till honom som privatperson och/eller att det inte är relevant information i hans yrkesroll.

I alla mail har företaget en länk där man kan avanmäla sig för framtida utskick. Detta har anmälaren utnyttjat varför inga fler mail kommer att skickas ut till anmälarens då hans adress nu är spärrad.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till näringsidkare
19-21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per e-post till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana utskick.
E-post till näringsidkare är dock undantagna om det skickas något rörande vad denne kan ha nytta av i sin yrkesroll.

Emperator har inte motsatt sig anmälarens uppgifter varmed DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden anser att ett samtycke inte förelegat. Däremot är utskicket relevant för anmälaren i hans yrkesroll. Under sådana förhållanden finner nämnden därmed att e-postutskicket i detta avseende inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Andrea Hemming, tf Sekreterare