Vinguiden.com

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-100
Anmälare: En konsument
Motpart: Vinguiden.com
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vinguiden.com brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner att Vinguiden.com även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en enkelt uppfattbar möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit kontaktad av Vinguiden.com via SMS i marknadsföringssyfte trots att hon till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen per mail. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSet inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick.

Företagets uppgifter
Vinguiden skickar inte marknadsföring till konsumenters telefonnummer som inte är registrerade hos företaget, och kan inte heller göra det. Registrering av telefonnummer sker endera när en person gör en beställning hos företaget alternativt anmäler sig till Vinguidens nyhetsbrev. När en person beställer produkter från Vinguiden uppmanas kunden att acceptera företagets köpevillkor. Ifall kunden inte gör det kan ingen beställning ske och då sparas inte heller något telefonnummer. Om kunden godkänner villkoren anges i dessa att kundens uppgivna telefonnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte.  Såväl vid beställning som när personen anmält sig till företagets nyhetsbrev är det frivilligt att ange sitt telefonnummer. En konsument måste i normala fall ange sitt telefonnummer för att det ska användas i något marknadsföringssyfte och ha accepterat företagets köpevillkor eller anmält sig till Vinguidens nyhetsbrev. Ifall inget sådant samtycke givits i det aktuella fallet är det beklagligt, och företaget kan inte tänka sig någon annan förklaring till de aktuella meddelandena än att någon annan person av misstag angett anmälarens telefonnummer vid någon av de nämnda processerna.

Avseende punkten om att respektera konsumenten begäran att inte bli kontaktad anför företaget följande. Varje textmeddelande som företaget skickar innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Denna avbeställningsfunktion är lätt att finna, uppfatta och använda. Att det i meddelandets text inte uttryckligen beskrivs att den uppgivna webblänken leder till avregistrering beror på utrymmesskäl. Vinguiden förstår att detta kan uppfattas som otydligt men företaget framhåller att gängse praxis i branschen anger att en avregistreringsfunktion kan beskrivas på det sättet.

Företaget beklagar slutligen att företagets marknadsföringsåtgärder i något fall uppfattas som oönskad.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Vinguiden.com att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns en klart uppfattbar länk till avregistrering. Enbart det faktum att en länk finns med i ett SMS-meddelande bör inte för gemene man förstås som att det är en avregistreringslänk. En annan tolkning kan vara att man inte vill trycka på den aktuella länken då man inte får någon information i SMS-meddelandet vad länken leder till. Det kan därmed finnas en rädsla för att trycka på aktuell länk varmed man undandrar sig för att göra det. Nämnden finner därmed att Vinguiden.com brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

För framtiden rekommenderar nämnden Vinguiden.com att i sin marknadsföring tydliggöra vad den aktuella länken i företagets SMS-meddelanden är. Detta vore en åtgärd som skulle göra företagets marknadsföring tydligare men även underlätta för konsumenten att kunna göra sina rättigheter gällande avseende icke önskad marknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare