Svensk Direktreklam AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-094
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skyltliknande skylt, eftersom den inte innehållit en tillräckligt klargörande text

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam AB betonar att man är mycket noga med att följa de etiska regler som finns inom företagets bransch, där respekt för Nej-tack skyltar enligt Svensk Direktreklam utgör en av de viktigaste. Som en del av företagets rutiner så informerar man varje ny utdelare om de riktlinjer som gäller.

I det aktuella fallet har anmälaren uppgett att han har en dekal med texten ”Endast adresserad post, tack.” Det är enligt företaget tveksamt om en sådan dekal uppfyller kraven på tydlighet.

För att undanröja risken för missförstånd rekommenderar företaget därför anmälaren att istället sätta upp en dekal med texten ”Ingen reklam, tack” eller ”Reklam nej tack.” På detta sätt ger han SDR:s utdelare de rätta förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

Svensk Direktreklam AB ber anmälaren om ursäkt och uppger samtidigt att företaget tagit upp frågan med utdelaren på distriktet och gått igenom olika varianter på nej tack-dekaler för att visa hur det kan se ut. Svensk Direktreklam hoppas och tror att det ska fungera framöver.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknads­kommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.

Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Svensk direktreklam motsätter sig inte att man delat ut oadresserad reklam till anmälaren, men gjort anmärkningen att utformningen av Nej tack dekalen inte är tillräckligt tydlig. Mot bakgrund av detta inleder DM-nämnden bedömningen med att pröva hur denna utformning kan förstås av den som delar ut reklam.

En skylt med texten ”Endast adresserad post, tack” innebär inte ett klart nej till reklam vare sig den är oadresserad eller adresserad vilket en sedvanlig ”Nej tack skylt” gör. Med instämmande av vad Svensk Direktreklam anfört finner DM-nämnden således att utformningen av den aktuella skylten i detta fall inte är tillräckligt tydlig, varför det inte kan läggas Svensk Direktreklam till last att reklam delats ut.

DM-nämnden rekommenderar att man framgent, för tydlighetens skull, använder sig av en skylt där ordet ”Nej tack till reklam” ingår.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare