Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-120
Anmälare: En konsument
Motpart: Svensk Direktreklam AB
Frågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom anslag på brevlådan
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svensk Direktreklam inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut eller låta dela ut oadresserad reklam till en brevlåda vid vilken fanns en Nej tack-skylt då en godtagbar omständighet förelåg vilket kan förklara händelsen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. På hennes adress har man postboxar i porten och på hennes postbox står det ”ej reklam eller gratistidningar” på namnraden sedan lång tid tillbaka. Trots detta har hon åtskilliga gånger fått dylika utskick.

Företagets uppgifter
Svensk Direktreklam har inte motsatt sig anmälarens uppgifter att företaget låtit dela ut den påtalade reklamen. För Svensk Direktreklam är det viktigt att följa de etiska reglerna som finns inom dess bransch, däribland avseende respekt för nej tack-dekaler. Varje utdelare får information om detta när han/hon börjar sitt arbete som reklamutdelare. En viktig förutsättning för att företagets utdelare ska kunna respektera önskemål om att slippa oadresserad direktreklam är dock att detta tydligt framgår genom en s.k. Nej tack-dekal vid brevlådan eller brevinkastet.

I detta ärende har anmälaren uppgivit att hon inte har någon separat Nej tack-dekal på sin postbox eftersom det inte tillåts av hyresvärden. I stället står texten på själva namnraden. En utdelare som är ute på sin runda ”skannar” automatiskt av brevlådor och postboxar i jakt efter Nej tack-dekaler och det är inte säkert att man läser all text på namnraderna med samma självklarhet. Denna otydlighet försvårar utdelarens arbete och medför risk för att det blir fel.

Man ber anmälaren om ursäkt och uppger samtidigt att företaget tagit upp frågan med utdelaren på distriktet och förklarat att det är viktigt att hålla koll på eventuella nej tack-texter i namnraden på postboxarna på anmälarens adress. Företaget hoppas och tror att det ska fungera framöver.

DM-nämndens bedömning
Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens (ICC) ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam. Ansvar för att reglerna efterlevs åvilar enligt artikel 23 i samma regelverk den vars produkter marknadsförs, reklambyrån eller annan kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/ leverantör.Branschorganisationen SWEDMA har i sitt ”Program om god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts” angivit att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut oadresserade kommersiella reklamförsändelser till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (s.k. stoppdekal eller Nej tack-skylt).

I 5 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. DM-nämnden har vid flera tillfällen uttalat att nämnda regler ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring. Slutligen bör det även noteras att det följer av 21 § samma lag att utdelning av oadresserad direktreklam inte är tillåten om konsumenten tydligt motsatt sig detta. Ett sådant motsättande kan göras genom en Nej tack-skylt (se prop. 1999/2000:40 s 41). Artikel 1 i ICC:s ”Regler för reklam och marknadskommunikation” fastslår att all reklam måste följa rådande lagstiftning (i detta fall rådande marknadsföringslagstiftning).

Svensk Direktreklam har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. Däremot är frågan om anmälarens dekal är tillräcklig och Svensk Direktreklam därmed agerat i strid med gällande regler alternativt om dekalen inte kan anses nå upp till en godkänd skylt i detta sammanhang. Utifrån placeringen av nej tack-dekalen, vilket inte kan anses vara lätt att upptäcka, anser DM-nämnden att Svensk Direktreklam inte agerat i strid med god sed. Samtidigt vill nämnden betona att det är bra att företaget påtalat att anmälaren inte vill ha dylika utskick och att utdelaren ska hålla särskild koll på anmälarens adress. Det är en åtgärd som får vara i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare