Phonera Företag AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-101
Anmälare: En konsument
Motpart: Phonera Företag AB
Frågeställning: Förekomst av s.k. tysta samtal. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Phonera Företag AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Phonera Företag AB ringt upp anmälaren utan att koppla vidare till en ledig agent, s.k. tysta samtal. DM-nämnden finner vidare att Phonera Företag AB brutit mot god sed genom att inte inkomma med yttrande

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon har blivit uppringd av Phonera Företag AB i marknadsföringssyfte, och att det har förekommit s.k. ”tysta samtal” eftersom hon inte har kopplats till en agent när hon har svarat. Det senaste samtalet ringdes den 8 mars 2017.

Företagets uppgifter
Phonera Företag AB har inte inkommit med ett yttrande till nämnden.

DM-nämndens bedömning
Förekomst av s.k. tysta samtal
Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna Swedma och Sveriges CallCenter Förening har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Då Phonera Företag AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att ringa marknadsföringssamtal utan att koppla vidare till en ledig agent. Således finner DM-nämnden att Phonera Företag AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ
DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Phonera Företag AB har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande e.u. Axel Tandberg, Sekreterare