Läkarmissionen

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-082
Anmälare: En konsument
Motpart: Läkarmissionen
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Läkarmissionen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Läkarmissionen trots att han begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick och ta bort hans namn från sitt register. Anmälaren har den 9 september 2015 erhållit ett mejlsvar från Läkarmissionen där man bekräftar att man inte göra fler utskick till anmälaren. Oaktat detta har Läkarmissionen fortsatt göra utskick, nu senast i mars månad 2017.

Företagets uppgifter
Läkarmissionen har medgett att man har skickat adresserad direktreklam till anmälaren.

Företaget är införstått med skyldigheten att respektera konsuments begäran att inte bli kontaktad och företaget har rutiner för detta i sitt givarssytem. Orsaken till att anmälaren ändock erhållit ett utskick är att Läkarmissionen det senaste året implementerat ett helt nytt givarssystem från Bisnode. I samband med inkörning och utveckling av det nya systemet så har det ibland behövt göras åtgärder kring oförutsedda händelser. I det aktuella fallet så hade Bisnodes system, som administreras för Läkarmissionen, under någon dag i mars 2017 ett tekniskt problem som gjorde att även icke givare fick utskick från Läkarmissionen trots att företaget markerat dessa som icke aktiva i Läkarmissionens register.

Så snart Läkarmissionen upptäckte problemet så underrättade företaget Bisnode som omedelbart rättade till problemet.

Företagets leverantör Bisnode menar att detta är en engångsföreteelse. Läkarmissionen har trots detta lagt till en extra manuell stickprovskontroll vid uttag ur registret för att tidigare kunna upptäcka om det föreligger något tekniskt problem där icke aktiva givare kommer med i företagets uttag.

Läkarmissionen ber om ursäkt för att man stört anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Läkarmissionen bröt mot god sed genom att inte tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Samtidigt ser DM-nämnden det som positivt att Läkarmissionen nu satt till extra åtgärder för att tillse att en dylik händelse inte upprepas i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare