Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine)

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-096
Anmälare: En konsument
Motpart: Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock 'n' Roll Magazine)
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock 'n' Roll Magazine) fortsatt kontakta anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att slippa framtida kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att denne för fem år sedan var med i en tävling för bästa klädsel och vann då däribland en prenumeration på Rock ’n’ Roll Magazine. Tidningen var inget anmälaren var intresserad av så den gavs bort. Efter att prenumerationen upphört så började företagets försäljare att kontakta anmälaren. Detta har hänt upp emot 10 gånger och varje gång har anmälaren sagt att denne inte är intresserad och att företaget ska sluta ringa. Det senaste samtalet skedde den 14 mars 2017.

Företagets uppgifter
Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine) har uppgivit att man har stoppat anmälarens prenumeration den 16 mars 2017. Anmälaren vann en vinst i något sammanhang och har bett om att inte få någon mer reklam från företaget. Önskemålet ska vara hörsammat från och med den 18 mars 2017.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Rock ‘n’ Roll Magazine) att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Ett dylikt spärregister ska gälla all kontakt via den kanal som har blivit spärrad. Företaget har inte bemött samtliga aspekter som tagits upp i anmälan. Därmed går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. Eftersom kunden har blivit kontaktad trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.  DM-nämnden anser därmed att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare