Camanio Care AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-081
Anmälare: En konsument
Motpart: Camanio Care AB
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Camanio Care AB brutit mot god sed vid direkt marknadsföring eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som uttryckligen undanbett sig sådan. DM-nämnden finner även att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Camanio Care AB inte använt sig av en adresskälla vid utskicket

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han mottagit adresserad direktreklam av Camanio Care AB trots att han aldrig haft med företaget att göra. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla angivits på det aktuella utskicket.

Företagets uppgifter
Camanio Care AB har angett att företaget börsnoterades efter det att Brighter AB delat ut en del av sitt innehav i Camino Care till alla sina aktieägare. För att upplysa alla de som fått aktier i Camino Care AB skickades brevet ut som information till alla aktieägare i Brighter AB. Då den aktiebok som förs av Euroclear inte har alla aktieägares adresser så har det som en extra service till dessa gått att anmäla sig per mejl, fax, telefon, på mässor etc. till Brighter AB om att man vill ha sådan här information skickad till sig.

Att anmälaren funnits i Brighter ABs lista beror antingen på att någon annan anmält honom eller att han glömt sin anmälan. Företaget har givetvis tagit bort honom ur adresslistan och Brighter AB har likaså meddelat att man gjort det.

Det är givetvis olyckligt att någon tagit illa vid sig av att ha fått informationsbrevet skickat till sig, då det skickades ut i all välmening och som en extra service. Företaget kan inte mer än beklaga att det uppfattats som reklam och ber om ursäkt för den irritation det skapat.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Eftersom företagets upppgifter inte styrker att Camanio Care AB haft ett godkännande av anmälaren att göra det aktuella utskicket, lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen . Därmed finner nämnden, mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna, att Camanio Care AB bröt mot god sed genom att inte tillgodose konsumentens önskemål att inte få direktreklam skickat till sin adress.

Reklam sänd till konsument utan att ange adresskälla
Genom att ange varifrån marknadsföraren har hämtat konsumentens adressuppgifter (adresskälla) får konsumenten möjlighet att begära av adresskällan att adressuppgifterna inte lämnas ut i marknadsföringsändamål i framtiden. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) har antagit etiska regler för god sed vid utdelning av adresserad direktreklam. Reglerna är bindande för SWEDMAs medlemmar men även ett uttryck för vad som är god sed vid direktmarknadsföring. Enligt punkt 5 i de etiska reglerna ska adresserad direktreklam som sänds till konsumenter innehålla uppgift om adresskälla, om inte marknadsföraren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån adressen hämtats, t.ex. till följd av ett kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande.

Eftersom företaget inte berört frågan om avsaknaden av adresskälla går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. Mot bakgrund av anmälarens uppgifter finner DM-nämnden att Camanio Care AB handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare