Blocket AB

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-083
Anmälare: En konsument
Motpart: Blocket AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Blocket AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom godtagbara skäl förelegat till det aktuella utskicket. DM-nämnden finner vidare att Blocket AB inte handlat i strid mot god sed vid direktmarknadsföring, genom att ha kontaktat anmälaren trots att denne uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post som han inte har samtyckt till att få. Anmälaren tog emot den senaste e-posten den 10 mars 2017.

Anmälaren uppger att han har varit i kontakt med Blocket AB och företaget har då bekräftat att man tagit emot hans begäran att inte erhålla reklam eller marknadsundersökningar per e-post.  Trots detta har Blocket AB fortsatt skicka reklam till anmälaren.

Företagets uppgifter
Blocket AB har bekräftat att anmälaren varit i kontakt med företagets kundservice vilken gett anmälaren vägledning kring hur anmälaren ska göra för att säga nej till marknadsföring i form av nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden från Blocket. Omedelbart efter att Blockets kundserviceavdelning har besvarat frågan har anmälaren fått ett mail med en fråga om denne är nöjd med Blockets hantering av ärendet.

Det är förstås beklagligt att en användare som precis meddelat att denne inte längre vill ha några meddelanden från Blocket AB ändå får ett mail med en kundundersökning. Blocket ställer sig dock frågande till om en sådan kundundersökning som skickas till anmälaren verkligen utgör marknadsföring som avses i 19 § marknadsföringslagen. Mailet med kundundersökningen utgör nämligen en del av Blockets ärendehantering och sker i syfte att säkerställa att användaren har fått den hjälp som hen efterfrågat. Kundundersökningen utgör inte marknadsföring i marknadsföringslagens mening. Företaget bestrider därför att något fel begåtts av Blocket i samband med utskicket av kundundersökningen.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen
I 19 § marknadsföringslagen anges att näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person får använda elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Kravet på samtycke gäller dock inte om näringsidkaren har fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen och

1.      den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,

2.      marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och

3.      den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

God marknadsföringssed
Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har antagit ett program rörande god sed vid direkt marknadsföring som inte begärts. Programmet är bindande för SWEDMAs medlemmar men också i övrigt ett uttryck för vad som är god sed på marknaden. Enligt detta får marknadsföring inte skickas via e-post till andra än juridiska personer om inte mottagaren samtyckt till att ta emot den. I följande fall strider det emellertid inte mot god marknadsföringssed att sända marknadsföring via e-post till fysiska personer:

·        Mottagaren har lämnat uttryckligt medgivande till att reklam sänds.

·        För direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster får en marknadsförare använda sådana uppgifter om e-postadress som denne fått direkt från sina kunder i samband med försäljning av en vara eller en tjänst. En förutsättning härför är emellertid att kunderna klart och tydligt ges möjlighet att, kostnadsfritt och enkelt, motsätta sig sådan användning av e-postadressen. Denna möjlighet skall ges både när uppgifterna samlas in och i samband med varje följande e-postmeddelande.

·        Konsumenten har lämnat personuppgifter för marknadsföringsändamål och informerats om vilka kontaktvägar (brev, e-post, telefon, etc.) som marknadsföraren kan önskas använda samt haft möjlighet att avböja viss eller vissa kontaktvägar för marknadsföring. Möjligheten att avböja ska ges vid inhämtande av personuppgifter från kunder, medlemmar i bonus- och kundklubbar samt personer som förekommer i intresseregister eller beställt information.

Av branschreglerna framgår vidare att företag är skyldiga att respektera önskemål från en registrerad om att dennes e-postadress ska avregistreras från framtida e-postutskick. Ett sådant önskemål kan exempelvis bestå av ett e-postmeddelande till företaget.

God sed kräver vidare att varje meddelande som avser marknadsföring och sänds via e-post till en fysisk person innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Funktionen ska vara lätt att finna, uppfatta och använda. Funktionen får vidare differentieras så att avbeställning kan avse endast visst slag av meddelanden men ska också innehålla möjlighet att avbeställa alla marknadsförings­meddelanden som inte begärts.

Blocket AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget menar dock att det aktuella utskicket innehållandes en kundundersökning inte utgjorde marknadsföring.

Mot bakgrund av det anförda och de uppgifter som i övrigt finns i ärendet, finner DM-nämnden att Blocket AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Blocket AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad som ett led i en kundundersökning som inte utgör marknadsföring kan inte utevaron av en spärregistrering i detta fall anses stå i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare