Ampiliomedia

Uttalandedatum: 20170609
Diarienummer: 17-086
Anmälare: En konsument
Motpart: Ampiliomedia
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen inte utformats på ett sätt som verkat stötande och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av Ampiliomedia i marknadsföringssyfte, trots att hon visat att hon inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Under telefonsamtalet anser anmälaren att företagets agent agerat på ett otillbörligt sätt. Samtalet ringdes den 17 mars 2017.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 13 juli 2010.

Företagets uppgifter
Ampiliomedia har uppgivit att företaget sedan två år samarbetar med Traderas företagsavdelning där företaget hjälper nya företagskunder att komma igång med sin försäljning på Tradera. Arbetsgången är som följer. Först registrerar företaget att det vill öppna ett företagskonto på Tradera. Därefter kontaktar Ampiliomedia företaget via telefon och/alternativt mail. Den 7 februari 2017 skickade anmälaren in till Tradera att han ville starta ett företagskonto. Företagets Account Manager försökte då komma i kontakt med anmälaren för att hälsa honom välkommen och hjälpa honom att komma igång. Anmälaren svarade dock inte på telefon utan börja maila företaget angående någon länk som denne läst på internet om försäljning av telefonabonnemang. Sedan fick företaget ett brev från DM-nämnden. Företaget har aldrig vilselett anmälaren. Man har ej heller aldrig försökt sälja något till anmälaren eller pratat med henne.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Ampiliomedia har motsatt sig att otillbörlig marknadsföring skett. Mot bakgrund av uppgifterna i ärendet finner DM-nämnden att marknadsföringen inte varit otillbörlig för företaget inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare