Alert Alarm

Uttalandedatum: 20170610
Diarienummer: 17-098
Anmälare: En konsument
Motpart: Alert Alarm
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister. Möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Alert Alarm brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom man återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt. DM-nämnden finner att Alert Alarm även brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av Alert Alarm via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Vidare har anmälaren uppgivit att det i SMSen inte funnits någon möjlighet att enkelt avregistrera sig från framtida utskick. Avsändaren stöder dessutom inte svar överhuvudtaget. Det senaste SMSet ankom den 29 mars 2017.

Företagets uppgifter
Alert Alarm har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget skickat SMS med kampanjerbjudanden till honom. Vidare stämmer det att det vid tillfället ifråga inte fanns en så kallad ”opt out” funktion där kunden med ett enkelt svar kan avböja vidare reklam. Skälet till detta är den mänskliga faktorn. Alert Alarm har nu stärkt företagets rutiner för att säkerställa att en sådan länk alltid finns med.

Själva grunden till att företaget skickat SMS med erbjudande är att företaget marknadsför Alert Alarms tjänster på internet och här finns en möjlighet för kunder att ange kontaktuppgifter för att få mer information. I det här fallet förefallet det som att någon annan har angivit det aktuella telefonnumret så att det kom med i företagets listor för SMS-utskicket.

Företaget kan vidare konstatera att anmälaren var i kontakt med företaget två dagar efter händelsen och att Alert Alarm då direkt raderade kontaktuppgifterna på honom i företagets system.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Alert Alarm att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Möjlighet att avregistrera sig från utskick
God sed kräver också att mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt att säga nej till till att kontaktadata används för direktmarknadsföringändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns någon direkt möjlighet att eller beskrivning på hur man går tillväga för att avregistrera sig från sändningslistan. Nämnden finner därmed att Alert Alarm brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare