Zensum AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-574
Anmälare: En konsument
Motpart: Zensum AB
Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Skyldighet att lämna ut information
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Zensum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom konsumentens telefonnummer var infört i spärregistret för NIX-Telefon och inget undantag från reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. DM-nämnden finner även att Zensum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att, efter begäran från konsument, inte lämna ut varifrån man erhållit anmälarens kontaktinformation

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit uppringd av Zensum AB i marknadsförings­syfte, trots att han har anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. När anmälaren frågade företagets agent varifrån Zensum AB erhållit anmälarens telefonnummer fick han inget svar. Samtalet ringdes den 1 november 2016.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon
Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 11 juli 2016.

Företagets uppgifter
Zensum AB har uppgivit at företaget har tydliga riktlinjer för hur kunder med frågor och synpunkter ska bemötas. I det enskilda fallet har företagets agent inte följt företagets rutiner, vilket är olyckligt. Som åtgärd har företaget skärpt sina rutiner för att motverka liknande fall. Avseende NIX-telefon har anmälarens telefonnummer inkluderats pga. tekniska omständigheter. Detta är något som Zensum AB ser mycket allvarligt på och jobbar aktivt för att motverka att något liknande sker igen.

DM-nämndens bedömning
NIX-telefon
19–21 §§ marknadsföringslagen innehåller bestämmelser om obeställd reklam. Av dessa följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsförings­erbjudanden per telefon.

Enligt reglerna för NIX-Telefon, vilka fastställts i en överenskommelse med Konsumentverket, är det – som huvudregel – inte förenligt med god marknadsföringssed att i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte ringa till konsumenter vars telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det inte anses strida mot god sed att i ovan nämnda syften kontakta konsumenter vars telefonnummer finns i spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster eller när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Ett kund­förhållande ska anses bestå även en tid efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts, normalt minst sex månader därefter men inte mer än ett år.

Zensum AB har medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt och att samtalet följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Lämna ut begärd information
Vid begäran från kund ska företag lämna ut information om varifrån man inhämtat anmälarens kontaktuppgifter. Angivet förfarande utgör ett sätt för den enskilde att dels få insikt i varifrån företaget fick dennes information. Dels utgör det en bas för att den enskilde ska kunna undslippa dylik kontakt i framtiden. Då Zensum AB medgivit att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därmed att Zensum AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte lämna ut begärd information.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare