Yves Rocher

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-079
Anmälare: En konsument
Motpart: Yves Rocher
Frågeställning: Marknadsföring riktad till en minderårig konsument
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att den direktadresserade marknadsföringen inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom den inte var riktad till ett barn under 16 år

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hans 9-åriga barn fått direktadresserad reklam tillsänt sig av Yves Rocher i marknadsföringssyfte den 10 februari 2017.

Företagets uppgifter
Yves Rocher har uppgett att det telefonnummer som mottagit det aktuella SMS-meddelandet är registrerat på en kvinna (ej minderårig) som är registrerad som kund hos företaget sedan tidigare. Företaget har mottagit mobilnumret i samband med en uppdatering av företagets kunddatabas och fått bekräftelse att numrets ägare är den kvinna som står på telefonnumret. Hade numret stått på en annan person hade företaget inte registrerat det i databasen.

Yves Rocher kan se att den kvinnan som står på telefonnumret inte har gjort något köp nyligen och av misstag har hon kommit med i företagets aktivitet som berör befintliga och aktiva kunder. Yves Rocher beklagar detta och har i dialog med kvinnas make framfört företagets ursäkter.

Företaget ser över sin interna process för att tillse att detta inte händer igen.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (2008:486) ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. Marknadsdomstolen och DM-nämnden har behandlat frågor om marknadsföring till unga och i huvudsak upprätthållit principen att direkt marknadsföring inte bör riktas till personer under 16 år.

Marknadsdomstolens avgöranden avser tryckt reklam som sänds till barn. Domstolen har uttalat – i samband med att den upprätthållit reklamförbudet till barn – att det inte kan anses tillräckligt att adressera reklamen till “Målsman för” följt av barnets namn. SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) utarbetade tillsammans med Datainspektionen ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschreglerna) vid införandet av personuppgiftslagen (PuL). Branschreglerna kan ses som en guide till att förstå sig på grunderna för PuL vid direktmarknadsföring. DM-nämnden anser att Branschreglerna är ett uttryck för god sed vid behandling av personuppgifter i direktmarknadsföring. Enligt Branschreglerna får avsteg från förbudet att sända reklam till barn enbart göras om det finns en anknytning mellan den minderårige och marknadsföraren och kontakten kan sägas vara förutsatt av omständigheterna. DM-nämnden har avgjort ett stort antal ärenden rörande direktreklam som sänts till personer under 16 år. Nämnden har konsekvent uttalat att det normalt strider mot god sed vid direkt marknadsföring att rikta direktreklam till barn under 16 år. Som undantag från förbudet att rikta direktreklam till barn under 16 år har DM-nämnden angivit att sådan reklam kan sändas

– dels då målsman lämnat sitt samtycke till att reklamen sänds och
– dels om det föreligger en tillräckligt stark anknytning mellan marknadsföraren och barnet

Yves Rocher har angett att marknadsföringen var riktad mot den kvinna som registrerats som kund hos företaget. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit har en relation funnits mellan kvinnan och företaget. Avseende frågan om marknadsföring mot minderårig kan DM-nämnden konstatera att det är svårt för företag att veta om den som står på telefonen är detsamma som den som brukar den. I angivet fall har en minderårig person varit brukaren. Med anledning av ovan anfört finner DM-nämnden att det aktuella meddelandet inte skickats i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare