Vinguiden

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-076
Anmälare: En konsument
Motpart: Vinguiden
Frågeställning: Marknadsföring via sms-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Vinguiden brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom SMS-meddelandet skickades till en konsument där det inte förelåg en kundrelation

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Vinguiden.com skickat sms-meddelanden till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det senaste meddelandet togs emot den 2 december 2016.

Företagets uppgifter
Vinguiden skickar inte marknadsföringsutskick till telefonnummer som inte är registrerade hos företaget, och kan inte heller göra det. Registrering av telefonnummer sker endera när en person gör en beställning hos företaget alternativ anmäler sig till Vinguidens nyhetsbrev. När en person beställer produkter från Vinguiden uppmanas kunden att acceptera företagets köpevillkor. Ifall kunden inte gör det kan ingen beställning ske och då sparas inte heller något telefonnummer. Ifall kunden godkänner anges i villkoren att kundens uppgivna telefonnummer kan komma att användas i marknadsföringssyfte.  Såväl vid beställning som när personen anmält sig till företagets nyhetsbrevet är det frivilligt att ange sitt telefonnummer. Summerat måste en konsument i normala fall ange sitt telefonnummer för att det ska användas i något marknadsföringssyfte och ha accepterat företagets köpevillkor eller anmält sig till Vinguidens nyhetsbrev. Ifall inget sådant samtycke givits i det aktuella fallet är det beklagligt, och företaget kan inte tänka sig någon annan förklaring till de aktuella meddelandena än att någon annan person av misstag angett anmälarens telefonnummer vid någon av de nämnda processerna.

Avseende punkten om att respektera konsumenten begäran att inte bli kontaktad låter företagets ombud anföra följande. Varje textmeddelande som företaget skickar innehåller en funktion varigenom mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida marknadsföringsmeddelanden. Denna avbeställningsfunktion är lätt att finna, uppfatta och använda. Att det i meddelandets text inte uttryckligen beskrivs att den uppgivna webblänken leder till avregistrering beror på utrymmesskäl. Vinguiden förstår att detta kan uppfattas som otydligt men företaget framhåller att gängse praxis i branschen anger att en avregistreringsfunktion kan beskrivas på det sättet.

Företaget beklagar slutligen att företagets marknadsföringsåtgärder i något fall uppfattas som oönskade.

DM-nämndens bedömning
Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka SMS eller MMS till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.
Företaget motsätter sig inte att man har skickat meddelandet. Vinguiden lyfter däremot fram att ett samtycke bör ha funnits alternativt att en annan person av misstag angett anmälarens telefonnummer. Vinguiden har inte i sitt yttrande kunnat inge ett underlag som styrker att anmälaren samtyckt mer än att hans telefonnummer funnits i deras register. Avsaknaden av stöd för ett samtycke medför att DM-nämnden går på anmälarens uppgifter varmed meddelandet sändes i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare