Viafone

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-605
Anmälare: En konsument
Motpart: Viafone
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då marknadsföringen inte har utformats på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viafone i marknadsföringssyfte den 16 november 2016. Under telefonsamtalet hävdade den uppringande agenten att företaget ringde på uppdrag av ett företag som anmälaren hade ett avtal med. Företagets agent påstod även att anmälaren hade bonuspoäng insamlade vilket gjorde att företaget ville erbjuda anmälaren en tjänst. En tjänst som längre in i samtalet visade sig kosta 99 kr per månad. Efter telefonsamtalet kontaktade anmälaren sin leverantör som meddelade att man inte hade någon bonus utan att detta måste varit något som företagets agent hittat på själv.

Företagets uppgifter
Viafone har bekräftat anmälarens uppgifter att företaget ringt honom. Företaget anger dock att anmälaren endast ringts upp med anledning av att denne har ett etablerat kundförhållande med företagets uppdragsgivare (SAPPA). Genom en granskning av aktuellt samtal menar företaget att företagets agent på intet sätt brustit i kvaliteten genom att i samtalet uppträda bedrägligt eller på annat sätt illa mot kunden. Anmälaren har troligen missuppfattat saken genom att tro att han skulle få ”prova på något” men egentligen så erbjöd företaget anmälaren en prissatt tjänst. Anmälaren tackade dock tydligt nej till företagets erbjudande.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Företaget har motsatt sig anmälarens beskrivning av det aktuella telefonsamtalet. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommti i ärendet, särskilt fokus på den granskning av aktuellt tele- fonsamtal som skett i kvalitetsyfte av Viafone, finner DM-nämnden att samtalet inte strider mot god sed för direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg,  Sekreterare