UC AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-486
Anmälare: En konsument
Motpart: UC AB
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att UC AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av UC AB trots att hon inte är kund hos UC AB. Anmälaren anger därtill att hon skickat e-post till företaget för att få information om varifrån företaget erhållit hennes e-postadress. Anmälaren har inte erhållit något svar. Anmälaren tog emot det senaste utskicket den 21 januari 2016.

Företagets uppgifter
UC AB har bekräftat att företaget låtit sända e-post till anmälaren. Bakgrunden till det aktuella utskicket är som följer. Anmälaren har den 18 februari 2014 blivit kund till UC ABs privattjänst eSpärr. Vid beställningen av tjänsten lämnade anmälaren sin e-postadress samt accepterade tjänstens allmänna villkor. I enlighet med de allmänna villkoren har anmälaren godkänt att UC AB får behandla hennes personuppgifter för bland annat tillhandahållande av information och nyhetsbrev samt behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål. UC AB anser att det utskick som gjorts till anmälarens e-postadress den 21 januari 2016 inte är marknadsföring. UC AB anser att utskicket innehåller information om en artikel om ID-kapare. Informationen skickades via ett nyhetsbrev. Med andra ord anser inte UC AB att marknadsföringslagen är tillämplig på nämnda utskick. Oaktat detta, och ifall DM-nämnden anser att aktuellt utskick utgör marknadsföring, så har UC AB haft ett samtycke att skicka marknadsföringen till anmälaren som en följd av det samtycke som anmälaren lämnade i samband med att hon blev kund hos UC AB den 18 februari 2014.

I samband med att UC AB sände e-postmeddelandet den 21 januari 2016 avregistrerade sig anmälaren från ytterligare meddelanden via e-post. Anmälarens genomförda avregistrering har UC AB åtlytt varpå inga fler e-postmeddelande har sänts.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ska ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande näringsidkaren marknadsför.  Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en mottagare har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data denne har lämnat. Vidare görs detta för att ge den enskilde en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.  God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida med antingen möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt ta bort framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att mottagaren vill avregistrera sig.

UC AB har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock visat att man har haft anmälarens samtycke att sända e-post i marknadsföringssyfte till henne. Således finner DM-nämnden att UC AB inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare