Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-048
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodföreningen
Frågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad. Möjlighet att avregistrera sig från utskick per e-post
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodföreningen inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom anmälaren samtyckt till att bli kontaktad via e-post. DM-nämnden finner dock att Svenska Postkodföreningen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att man tillhandahåller en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han i marknadsföringssyfte tagit emot e-post av Svenska Postkodföreningen , utan att han samtyckt till detta. Anmälaren anger även att han tidigare begärt att företaget inte ska kontakta honom. Trots det har företaget åter tagit kontakt i marknadsföringssyfte. Den senaste kontakten skedde den 3 februari 2017.

Företagets uppgifter
Novamedia driver bland annat Svenska Svenska Postkodföreningen (”Postkodlotteriet”) och Svenska PostkodFöreningen innehar dess lotteritillstånd.

Vad gäller punkten om telefonförsäljning till konsument vars telefonnummer fanns i NIX-telefon låter företaget anföra följande. PostkodLotteriets partner Mobajl AB har den 18 januari 2017 försett Novamedia med en fil utvisande namn och e-post till så kallade leads som samlats in via Mobajls AB:s tjänst Fyndkompaniet som är en tjänst där medlemmarna ges möjlighet att motta erbjudanden och kampanjer från Fyndkompaniets samarbetspartners. Anmälaren var inkluderad i den aktuella filen. Anmälaren har genom att godkänna Fyndkompaniets medlemsvillkor uttryckligen samtyckt till att PostkodLotteriet kontaktar honom per e-post i marknadsföringssyfte.

PostkodLotteriet respekterar alla spärrförfrågningar och anmälaren är numera registrerad i PostkodLotteriet spärregister för e-postutskick.

Mot bakgrund av att anmälaren lämnat ett uttryckligt medgivande till PostkodLotteriets kontakt i marknadsföringssyfte har den aktuella e-posten den 3 februari varit tillåten. Sålunda och med hänsyn till vad som anförts ovan finner PostkodLotteriet att bolaget inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföring via e-post till konsument som inte begärt att bli kontaktad
Personuppgiftslagen (PuL) och marknadsföringslagen (MFL) innehåller förbud mot e‑postmarknadsföring till konsumenter som inte på förhand samtyckt till utskicket.

Branschorganisationen Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram etiska regler för e‑postmarknadsföring. Vid marknadsföring till konsument kräver reglerna av marknadsföraren att denne först inhämtar samtycke från mottagaren, förutsatt att inte undantaget rörande soft opt-in är tillämpligt.

Soft opt-in innebär att e-post kan sändas till privatpersoner utan aktivt samtycke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. E-postadressen ska ha samlats in vid diskussion om försäljning av en vara eller tjänst och konsumenten ska ha informerats om att e-postadressen kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt ha erbjudits möjlighet att avstå. Marknadsföringen ska även avse liknande varor och tjänster som den datainsamlande näringsidkaren marknadsför.

Annonsören bör också skicka ett bekräftande e-postmeddelande sedan en mottagare har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post för att tydligt bekräfta vad personen har samtyckt till och vilken data denne har lämnat. Vidare görs detta för att ge den enskilde en möjlighet att rätta felaktiga data och ange hur personen ska gå till väga om samtycket lämnats av misstag och personen vill annullera beställningen.

God sed kräver också att mottagaren bereds möjlighet att säga nej till att kontaktdata används för direktmarknadsföringsändamål, såväl vid insamlingstillfället som vid varje därpå efterföljande utskick. Därför bör det finnas en URL-länk som är kopplad till en avregistreringssida med antingen möjlighet att svara på meddelandet för att automatiskt ta bort framtida utskick eller aktivering av ett nytt e-postmeddelande som innehåller kundnummer samt meddelande om att mottagaren vill avregistrera sig.

Svenska Postkodföreningen har medgett att man har låtit sända e-post till anmälaren. Företaget har dock visat att man har haft anmälarens samtycke att sända e-post i marknadsföringssyfte till honom. Mot bakgrund av det anförda finns det i detta fall undantag från förbudet att skicka e-post utan samtycke. Således finner DM-nämnden att Svenska Postkodföreningen inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka e-posten.

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknads­föringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför Svenska Postkodförenigen att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Utifrån de uppgifter som framlagts i ärendet, går DM-nämnden på denna punkt på anmälarens uppgifter att han har begärt att inte bli kontaktad. Eftersom kunden har blivit kontaktad vid ett flertal tillfällen trots begäran att slippa vidare kontakt, har sådant register antingen saknats eller inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Svenska Postkodföreningen har därmed på denna punkt agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare