Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-021
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att det inte är styrkt att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom Svenska Postkodlotteriet kunnat visa att anmälaren inte inkommit med en begäran att slippa framtida kontakt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen fått oadresserad reklam av Svenska PostkodLotteriet i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen på detta sätt. Den senaste kontakten ägde rum den 11 januari 2017.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet har medgett att man låtit dela ut försändelsen till anmälaren.

Avseende punkten om skyldighet att respektera konsumentens begäran att inte bli kontaktad låter företaget anföra följande. Svenska PostkodLotteriet respekterar spärrförfrågningar från konsumenter. Anmälaren var inte med i NIX adresserat eller företagets spärregister för reklam vid tidpunkten för adressuttaget till den aktuella kampanjen.

DM-nämndens bedömning
Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Svenska PostkodLotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I det här fallet är det mot företagets bestridande inte visat att det vid tiden för adressuttaget till den aktuella reklamkampanjen funnits en begäran att slippa framtida reklamutskick.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare