Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-483
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom särskilda omständigheter som förklarar aktuellt utskick förelegat

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick.

Företagets uppgifter
Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en kampanj som nådde mottagaren i månadsskiftet augusti/september. I detta adressuttag fanns anmälaren med. I samband med uttaget kontrollerades filen mot NIX adresserat, mot Bisnodes egna spärregister och mot Postkodlotteriets spärregister. Anmälarens korrekta namn och adress fanns inte vid tidpunkten med i Postkodlotteriets spärregister då såväl namnet som gatuadressen var felstavad, vilket innebar att den inte utsorterades. Anmälaren fanns inte med i NIX adresserat.

Postkodlotteriet respekterar alltid spärrförfrågningar från konsumenter och dessa hanteras skyndsamt. Företaget kan i aktuellt fall konstatera att den spärr anmälaren lagt inte fungerat eftersom hennes namn och gatuadress som angivits i spärregistret inte överensstämde med namn och adress i utskicksbrevet. Sedan 28 oktober 2016 ligger en ny spärr som är korrekt mot de uppgifter som nu kommit Postkodlotteriet tillhanda. Mot bakgrund av ovan anser Postkodlotteriet att bolaget inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Postkodlotteriet inte har brutit mot god sed. Detta då felaktiga uppgifter förekommit från anmälaren som bär risken för angivna fel.

I sitt yttrande anför Postkodlotteriet att anmälaren avregistrerats för framtida kontakt av företaget eller någon av dess samarbetsparters. Förfarandet att därmed stoppa fortsatta kontakter har vunnit sådan omfattning och stadga att det får anses vara väl förenligt med god marknadsföringssed att handla på detta sätt och motsatsvis inte förenligt med god sed att inte handla så. Eftersom Postkodlotteriet avregistrerat anmälaren från framtida kontakt i detta fall har det handlat i överensstämmelse med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare