Svenska Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-464
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Postkodlotteriet
Frågeställning: Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Utebliven addresskälla
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom undantag förelegat. DM-nämnden finner vidare att Svenska Postkodlotteriet inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom företagets angivelse av adresskälla i utskicket

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att hon mottagit adresserad direktreklam av Svenska Postkodlotteriet trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick. Anmälaren gör även gällande att ingen adresskälla är uppgiven på de aktuella utskicken.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet låter anföra följande. Bisnode har den 13 juni 2016 tagit ut en adressfil för en kampanj som nådde mottagaren i månadsskiftet augusti/september. I samband med uttaget kontrollerades filen mot NIX adresserat, mot Bisnodes egna spärregister och mot Novamedias spärregister. Anmälaren fanns inte vid tidpunkten med i Postkodlotteriets spärregister. Anmälaren fanns ej i NIX adresserat. Efter uttag och kontroll skickades filen till tryckeriet som tryckte den adresserade direktreklamen. Den adresserade direktreklamen kom till mottagarna i månadsskiftet augusti/september 2016. Den 9 september 2016 anmälde hon ett ärende till DM-Nämnden. I denna anmälan angav hon att hon erhållit adresserad reklam från Postkodlotteriets trots reklamspärr. Avseende frågan om att respektera konsumentens begäran att inte bli kontaktad anger företaget att Postkodlotteriet respekterar spärrförfråganingar från konsumenter och att dessa hanteras skyndsamt. När det gäller reklamspärrar kan Postkodlotteriet konstatera att den spärr som anmälaren lagt inte fungerar efter att anmälaren ändrat sin adress men inte anmält det till företaget. Detta är något anmälaren verkar vara medveten om att hon behöver göra då hon själv nämner det i sin anmälan. Sedan Postkodlotteriet tagit del av anmälaren anmälan till DM-nämnden, har företaget uppdaterat hennes nuvarande adress i sitt spärregister.  När det gäller frågan om adresskälla är företaget väl medveten om att det är av stor vikt att så sker. Postkodlotteriet har tydliga rutiner för detta. I det utskick som anmälan avser har en adresskälla tydligt angetts tillsammans med ett telefonnummer. Mot bakgrund av ovan angivet anser Postkodlotteriet att företaget inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.  Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras. Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Mot bakgrund av ICC:s regler och branschreglerna finner DM-nämnden att Postkodlotteriet inte har brutit mot god sed. Detta då konsumenten bär risken för att spärra sig enbart hos ett företag då uttag och kontroll skedde mot ett annat icke-spärrat företag, när det finns NIX-adresserat som gäller generellt

Utebliven adresskälla
Enligt SWEDMAs program ”God sed vid direktmarknadsföring som inte begärts” anges som huvudregel att avsändaren måste ange det företag eller register varifrån avsändaren hämtat mottagaradressen. Undantag kan göras om avsändaren har befogad anledning att antaga att mottagaren inser varifrån avsändaren hämtat adressen, t.ex. till följd av kundförhållande, medlemskap, beställning av information eller liknande. Postkodlotteriet har i det aktuella utskicket tydligt angett en adresskälla. Mot bakgrund härav anser DM-nämnden att utskicket inte skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring på denna punkt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare