Svenska energi SEF förbundet AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 17-080
Anmälare: En konsument
Motpart: Svenska Energi SEF förbundet AB
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen inte kan anses vara ägnad att vilseleda konsumenten och därmed äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Svenska energi SEF förbundet AB i marknadsföringssyfte den 21 februari 2017. Anmälaren uppger att företagets agent försökt propsa på att anmälaren får felaktiga priser från sin el-leverantör och att det är mycket felaktigheter från anmälarens nuvarande el-leverantör. När anmälaren ställde motfrågor avslutade företagets agent samtalet.

Företagets uppgifter
Svenska energi SEF förbundet AB medger att samtalet skett. Till stöd för sitt yttrande har företaget skickat ett transcript av det aktuella telefonsamtalet. Däremot motsätter sig företaget att samtalet skett såsom anmälaren gjort gällande. Som stöd för detta har företaget bilagt ett transcript. Företaget menar dels att företagets agent aldrig försökt propsa på att anmälaren får felaktiga priser från sitt nuvarande elbolag, dels att samtalet avslutades av anmälaren, inte företagets agent. Företagets agent väljer efter telefonsamtalet att låta en ansvarig inom företaget att lyssna igenom samtalet och man tar beslutet att anmälaren ska sättas på en spärrlista.

Baserat på ovanstående menar företaget att inget oetiskt skett då den diskussion som anmälaren angett inte hänt.

DM-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden anser att det är visat, med stöd av utdrag från det aktuella telefonsamtalet, att Svenska energi SEF förbundet AB inte har agerat i enlighet med de uppgifter som anmälaren angett. Därmed finner DM-nämnden att marknadsföringen inte kan anses vara vilseledande och att Svenska energi SEF förbundet AB handlat i enlighet med god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare