Reciva AB

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-596
Anmälare: En konsument
Motpart: Reciva AB
Frågeställning: Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget inte respekterat anmälarens önskan att inte bli återkontaktad. DM-nämnden finner vidare att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom marknadsföringen har utförts på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av Reciva AB i marknadsföringssyfte den 9 november 2016. Trots att han omedelbart angav att han inte var intresserad, fortsatte företagets agent att påstridigt försöka sälja mer. När anmälaren upprepade att han inte var intresserad frågade företagets agent varför han inte var det. Anmälaren tyckte att det var mycket obehagligt och oprofessionellt att en främmande människa ifrågasätter varför han inte vill ha deras tjänster. Anmälaren upprepade då att han inte var intresserad, bad företaget att inte kontakta honom igen och la sedan på luren. Den 14 november blev anmälaren återigen kontaktad av företaget. När anmälaren förklarade att han inte var intresserad ifrågasatte även denna säljare anmälarens framförda anledning. Anmälaren anger även att företagets agent vägrade att på förfrågan från anmälaren uppge sitt fullständiga namn eller att ge telefonnumret till hans chef.

Företagets uppgifter
Reciva AB bekräftar anmälarens uppgifter att företaget ringt honom. Efter kontakt med anmälaren den 14 november 2016 har företaget fört in i sitt system att anmälaren inte är intresserad och att företaget inte ska kontakta denne igen. Den handläggare som är i kontakt med anmälaren ber om ursäkt när anmälaren uppger att han inte är intresserad. På förfrågan om telefonnumret till chefen så uppgav företagets agent denna information och att det finns kontaktuppgifter för klagomål på hemsidan. Därefter ber företagets agent anmälaren om ursäkt för att företaget kontaktat honom och avslutar telefonsamtalet. Reciva förstår inte på vilket sätt företaget agerat utifrån vilseledande marknadsföring.

DM-nämndens bedömning
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Reciva AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Mot bakgrund av vad som framkommit i anmälan, finner DM-nämnden att företagets uppgifter är otillräckligt styrkta. Med anledning härav finner DM-nämnden att företaget har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. DM-nämnden finner genom anmälarens uppgifter, som inte kunnat vederläggas av Reciva, tillförlitligen utrett att Recivas agenter under de två telefonsamtalen uppträtt otrevligt på ett sätt som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. Marknadsföringen har därigenom varit vilseledande och otillbörlig och företaget har därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare