Parvus

Uttalandedatum: 20170525
Diarienummer: 16-550
Anmälare: En konsument
Motpart: Parvus
Frågeställning: Otillbörlig marknadsföring. Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister
DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att telefonsamtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom det inte är styrkt att marknadsföringen utförts på ett sätt som var ägnat att vilseleda konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen. DM-nämnden finner vidare att samtalet inte stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom telefonsamtalet inte genomfört på ett sätt som varit felaktigt

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgivit att Parvus ringt henne ett flertal gånger för att sälja hygienartiklar, schampo m.m. omskrivet till avfettningsmedel. Företagets agent har vid dessa telefonsamtal varit påstridig. Anmälaren har vid tidigare tillfällen uttalat att hon inte önskar motta fler telefonsamtal från företaget, trots detta har Parvus åter ringt anmälaren.

Företagets uppgifter
Parvus låter uppge att företaget riktar sig mot företag i Sverige. Företaget genomför inte någon försäljning mot konsumenter. Anmälaren har i detta fall kontaktats av företaget i egenskap av näringsidkare och inte såsom konsument. Anmälaren har kontaktats, på det i anmälan aktuella telefonnummer, vilket är registrerat på en enskild firma. Därmed ska anmälaren i detta ärende inte ses såsom konsument utan näringsidkare.

När det gäller anmälarens påstående om att Parvus skulle erbjuda hygienartiklar omskrivet till avfettningsmedel bestrids påståendet i sin helhet. Det är en invändning som saknar verklighetsförankring och vars enda syfte är att skada Parvus.

Parvus är fullständigt transparant i sin försäljning och erbjuder alltid sina kunder såväl pris-/och sortimentlista. Parvus ifrågasätter anmälarens kännedom om ovanstående då hennes företag till och med dagens datum aldrig beställt några varor av Parvus.

När det gäller anmälarens påstående att företagets agent skulle agerat aggressivt och påstridigt är det olyckligt att företaget inte kan kontrollera påståendet då det enskilda telefonsamtalet inte finns sparat. Dock vill företaget poängtera att alla säljare hos Parvus genomgår en inledande utbildning i såväl försäljningsteknik samt etiska regler i överensstämmelse med branschpraxis. Det är mot bakgrund härav företagets bestämda ståndpunkt att företaget uppfyller alla krav som kan ställas för att efterleva det regelverk som reglerar hur telefonförsäljning får bedrivas i Sverige.

När det gäller påståendet att Parvus kontaktat anmälaren trots att hon tidigare uppgett att hon inte vill bli kontaktad kan följande föras fram. Parvus har i enlighet med gällande föreskrifter inrättat ett internt system för att eliminera risken att företag, som begärt att inte bli kontaktade, ska bli återkontaktade.  Vid en kontroll i företagets interna spärrregister finns det inte någon notering om att innehavaren av det aktuella telefonnumret tidigare motsatt sig kontakt i direktförsäljningssyfte. En dylik notering har företaget nu gjort för att undvika att kontakt tas med anmälaren i framtiden. Det är företagets bestämda uppfattning att företaget med hänsyn till det ovanstående har uppfyllt de skyldigheter som följer av såväl lagstiftning som regelverk utarbetade av branschaktörer. Parvus har inte gjort sig skyldigt till otillbörlig marknadsföring i sin kontakt med anmälaren.

DM-nämndens bedömning
Otillbörlig marknadsföring
Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Det ska dessutom vara tydligt att det är reklam som avses. Det föreskrivs vidare i samma lag att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

Baserat på de uppgifter som inkommit i ärendet avseende företagets marknadsföring finner DM-nämnden att det inte är styrkt att marknadsföringen varit vilseledande och att företaget därmed brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Spärregister
Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Parvus att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Mot bakgrund av vad som framkommit i anmälan från företaget, finner DM-nämnden att företaget inte har handlat i strid med god direktmarknadsföringssed då företaget ringt till en företagare varmed anmälan på denna punkten avslås på den grunden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Per Eklund, Ordförande o Axel Tandberg, Sekreterare